Skip to content
Home » shiv tandav stotram lyrics in english

shiv tandav stotram lyrics in english

  • Stotram

shiv tandav stotram lyrics in english :->Ravana was a great scholar with high level of intelligence. He was a great devotee of Lord Shiva. Ravana composed the hymn in praise of Shiva, and pleading for moksha.

shiv tandav stotram lyrics in english

Jata tavi galajjala pravaha pavitasthale
Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam
Damad damad damad dama ninada vadda marvayam
Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam

Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari
Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani
Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake
Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura
Sphuradi ganta santati pramoda mana manase
Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi
Kvachit digambare mano vinodametu vastuni

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha
Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe
Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure
Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara
Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh
Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah

Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha
Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam
Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam
Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah

Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt
Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake
Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka
Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama

Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat
Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah
Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah
Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah

Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha
Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam
Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam
Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje

Akharva sarva mangala kala kadamba manjari
Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje

Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa
Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat
Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala
Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah

Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo
Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh
Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh
Sama pravrutikah kada sada shivam bhajamyaham

Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh
Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan
Vilola lola lochano lalama bhala lagnakah
Shiveti mantra muncharan kada sukhi bhavamyaham

Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam
Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam
Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam

Read Also- यह भी जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!