Skip to content
Home » तुकाराम आरती | Tukaram Aarti

तुकाराम आरती | Tukaram Aarti

  • Aarti

तुकाराम आरती | Tukaram Aarti :->आरती तुकारामा | संत तुकाराम आरती मराठी शब्द रचनेसह | Sant Tukaram Aarti | Aarti Tukarama | With Lyrics

तुकाराम आरती | Tukaram Aarti

आरती तुकाराम
स्वामी सद्गुरु धाम
सच्चिदानंद मूर्ती
पाय दाखवी आम्हा

आरती तुकाराम
स्वामी सद्गुरु धाम
सच्चिदानंद मूर्ती
पाय दाखवी आम्हा

राघवे सागरात
पाषाण तारीले
तैसे हें तुकोबाचे
अभंग उदकी रक्षिले
आरती तुकाराम

आरती तुकाराम
स्वामी सद्गुरु धाम
सच्चिदानंद मूर्ती
पाय दाखवी आम्हा

तुकिता तुलनेसी
ब्रह्म तुकासी आले
म्हणोनि रामेश्वरे
चरणी मस्तक ठेविले

आरती तुकाराम
स्वामी सद्गुरु धाम
सच्चिदानंद मूर्ती
पाय दाखवी आम्हा

आरती तुकाराम
स्वामी सद्गुरु धाम
सच्चिदानंद मूर्ती
पाय दाखवी आम्हा

CLICK BELOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!