Skip to content
Home » लक्ष्मी सहस्रनामावलि | 1008 names of goddess lakshmi

लक्ष्मी सहस्रनामावलि | 1008 names of goddess lakshmi

  • Stotram

लक्ष्मी सहस्रनामावलि | 1008 names of goddess lakshmi :-> Shri Mahalakshmi Sahasranamam | Laxmi Ashtakam | Lakshmi Sahasranamam Full | Mahalaxmi Mantra | Laxmi Songs

लक्ष्मी सहस्रनामावलि | 1008 names of goddess lakshmi

॥ अथ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलिः ॥
ॐ नित्यागतायै नमः ||
ॐ अनन्तनित्यायै नमः ||
ॐ नन्दिन्यै नमः ||
ॐ जनरञ्जिन्यै नमः ||
ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः ||
ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ||
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ||
ॐ महाकाल्यै नमः ||
ॐ महाकन्यायै नमः ||
ॐ सरस्वत्त्यै नमः ॥१०॥
ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः ||
ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः ||
ॐ ईशावास्यायै नमः ||
ॐ महामायायै नमः ||
ॐ महादेव्यै नमः ||
ॐ महेश्वर्यै नमः ||
ॐ हृल्लेखायै नमः ||
ॐ परमायैशक्त्यै नमः ||
ॐ मातृकाबीजरुपिण्यै नमः ||
ॐ नित्यानन्दायै नमः ॥२०॥

ॐ नित्यबोधायै नमः ||
ॐ नादिन्यै नमः ||
ॐ जनमोदिन्यै नमः ||
ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः ||
ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः ||
ॐ त्रिपुरायै नमः ||
ॐ भैरव्यै नमः ||
ॐ विद्यायै नमः ||
ॐ हंसायै नमः ||
ॐ वागीश्वर्यै नमः ॥३०॥

ॐ शिवायै नमः ||
ॐ वाग्देव्यै नमः ||
ॐ महारात्र्यै नमः ||
ॐ कालरात्र्यै नमः ||
ॐ त्रिलोचनायै नमः ||
ॐ भद्रकाल्यै नमः ||
ॐ कराल्यै नमः ||
ॐ महाकाल्यै नमः ||
ॐ तिलोत्तमायै नमः ||
ॐ काल्यै नमः ॥४०॥

ॐ करालवक्त्रान्तायै नमः ||
ॐ कामाक्ष्यै नमः ||
ॐ कामदायै नमः ||
ॐ शुभायै नमः ||
ॐ चण्डिकायै नमः ||
ॐ चण्डरूपेशायै नमः ||
ॐ चामुण्डायै नमः ||
ॐ चक्रधारिण्यै नमः ||
ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः ||
ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः ॥५०॥

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ||
ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः ||
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ||
ॐ प्रसादिन्यै नमः ||
ॐ उमायै नमः ||
ॐ भगवत्यै नमः ||
ॐ दुर्गायै नमः ||
ॐ चान्द्र्यै नमः ||
ॐ दाक्षायण्यै नमः ||
ॐ प्रत्यङ्गिरसे नमः ॥६०॥

ॐ धरायै नमः ||
ॐ वेलायै नमः ||
ॐ लोकमात्रे नमः ||
ॐ हरिप्रियायै नमः ||
ॐ पार्वत्यै नमः ||
ॐ परमायै नमः ||
ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः ||
ॐ अरूपायै नमः ||
ॐ बहुरूपायै नमः ||
ॐ विरूपायै नमः ॥७०॥

ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ||
ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः ||
ॐ वाण्यै नमः ||
ॐ परमात्मिकायै नमः ||
ॐ परायै नमः ||
ॐ कालिम्न्यै नमः ||
ॐ पञ्चिकायै नमः ||
ॐ वाग्मिन्यै नमः ||
ॐ हविषे नमः ||
ॐ प्रत्यधिदेवतायै नमः ॥८०॥

ॐ देवमात्रे नमः ||
ॐ सुरेशानायै नमः ||
ॐ वेदगर्भायै नमः ||
ॐ अम्बिकायै नमः ||
ॐ धृतये नमः ||
ॐ संख्यायै नमः ||
ॐ जातयै नमः ||
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ||
ॐ प्रकृत्यै नमः ||
ॐ मोहिन्यै नमः ॥९०॥

ॐ मह्यै नमः ||
ॐ यज्ञविद्यायै नमः ||
ॐ महाविद्यायै नमः ||
ॐ गुह्यविद्यायै नमः ||
ॐ विभावर्यै नमः ||
ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः ||
ॐ महामात्रे नमः ||
ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः ||
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ||
ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः ॥१००॥

ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः ||
ॐ चन्द्रिकायै नमः ||
ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः ||
ॐ अकारादिक्षकारान्तमातृकायै नमः ||
ॐ सप्तमातृकायै नमः ||
ॐ गायत्र्यै नमः ||
ॐ सोमसम्भूत्यै नमः ||
ॐ सावित्र्यै नमः ||
ॐ प्रणवात्मिकायै नमः ||
ॐ शाङ्कर्यै नमः ॥११०॥

ॐ वैष्णव्यै नमः ||
ॐ ब्राह्म्यै नमः ||
ॐ सर्वदेवनमस्कृतायै नमः ||
ॐ तस्मै नमः ||
ॐ दुर्गासेव्यायै नमः ||
ॐ कुबेराक्ष्यै नमः ||
ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः ||
ॐ जयायै नमः ||
ॐ विजयायै नमः ||
ॐ जयन्त्यै नमः ॥१२०॥

ॐ अपराजितायै नमः ||
ॐ कुब्जिकायै नमः ||
ॐ कालिकायै नमः ||
ॐ शास्त्र्यै नमः ||
ॐ वीणापुस्तकधारिण्यै नमः ||
ॐ सर्वज्ञशक्त्यै नमः ||
ॐ सर्वज्ञायै नमः ||
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ||
ॐ इडापिङ्गलिकामध्यमृणालितन्तु-
रुपिण्यै नमः ||
ॐ यज्ञेशान्यै नमः ॥१३०॥

ॐ प्रधायै नमः ||
ॐ दीक्षायै नमः ||
ॐ दक्षिणायै नमः ||
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ||
ॐ अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः ||
ॐ निर्बीजध्यानगोचरायै नमः ||
ॐ सर्वतीर्थस्थितायै नमः ||
ॐ शुद्धायै नमः ||
ॐ सर्वपर्वतवासिन्यै नमः ||
ॐ वेदशास्त्रप्रमाण्यै नमः ॥१४०॥

ॐ षडङ्गादिपदक्रमायै नमः ||
ॐ धात्र्यै नमः ||
ॐ शुभानन्दायै नमः ||
ॐ यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः ||
ॐ व्रतिन्यै नमः ||
ॐ मेनकायै नमः ||
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ||
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः ||
ॐ एकाक्षरपरायै नमः ||
ॐ तारायै नमः ॥१५०॥

ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः ||
ॐ विश्वम्भरायै नमः ||
ॐ धराधारायै नमः ||
ॐ निराधारायै नमः ||
ॐ अधिकस्वरायै नमः ||
ॐ राकायै नमः ||
ॐ कुह्वे नमः ||
ॐ अमावास्यायै नमः ||
ॐ पूर्णिमायै नमः ||
ॐ अनुमत्यै नमः ॥१६०॥

ॐ द्युतये नमः ||
ॐ सिनीवाल्यै नमः ||
ॐ अवश्यायै नमः ||
ॐ वैश्वदेव्यै नमः ||
ॐ पिशङ्गिलायै नमः ||
ॐ पिप्पलायै नमः ||
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ||
ॐ रक्षोघ्न्यै नमः ||
ॐ वृष्टिकारिण्यै नमः ||
ॐ दुष्टविद्राविण्यै नमः ॥१७०॥

ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ||
ॐ शारदायै नमः ||
ॐ शरसन्धानायै नमः ||
ॐ सर्वशस्त्ररूपिण्यै नमः ||
ॐ युद्धमध्यस्थितायै नमः ||
ॐ सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः ||
ॐ अयुद्धायै नमः ||
ॐ युद्धरूपायै नमः ||
ॐ शान्तायै नमः ||
ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः ॥१८०॥

ॐ गङ्गायै नमः ||
ॐ सरस्वत्यै नमः ||
ॐ वेण्यै नमः ||
ॐ यमुनायै नमः ||
ॐ नर्मदायै नमः ||
ॐ समुद्रवसनावासायै नमः ||
ॐ ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः ||
ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः ||
ॐ दशभुजायै नमः ||
ॐ शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः ॥१९०॥

ॐ रक्तायै नमः ||
ॐ कृष्णायै नमः ||
ॐ सितायै नमः ||
ॐ पीतायै नमः ||
ॐ सर्ववर्णायै नमः ||
ॐ निरीश्वर्यै नमः ||
ॐ कालिकायै नमः ||
ॐ चक्रिकायै नमः ||
ॐ देव्यै नमः ||
ॐ सत्यायै नमः ॥२००॥

ॐ बटुकायै नमः ||
ॐ स्थितायै नमः ||
ॐ तरुण्यै नमः ||
ॐ वारुण्यै नमः ||
ॐ नार्यै नमः ||
ॐ ज्येष्ठादेव्यै नमः ||
ॐ सुरेश्वर्यै नमः ||
ॐ विश्वम्भरायै नमः ||
ॐ धरायै नमः ||
ॐ कर्त्र्यै नमः ॥२१०॥

ॐ गलार्गलविभञ्जन्यै नमः ||
ॐ सन्ध्यायै नमः ||
ॐ रात्र्यै नमः ||
ॐ दिवायै नमः ||
ॐ ज्योत्स्नायै नमः ||
ॐ कलायै नमः ||
ॐ काष्ठायै नमः ||
ॐ निमेषिकायै नमः ||
ॐ उर्व्यै नमः ||
ॐ कात्यायन्यै नमः ॥२२०॥

ॐ शुभ्रायै नमः ||
ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः ||
ॐ कपिलायै नमः ||
ॐ कीलिकायै नमः ||
ॐ अशोकायै नमः ||
ॐ मल्लिकानवमल्लिकायै नमः ||
ॐ नन्दिकायै नमः ||
ॐ शान्तायै नमः ||
ॐ भञ्जिकायै नमः ||
ॐ भयभञ्जिकायै नमः ॥२३०॥

ॐ कौशिक्यै नमः ||
ॐ वैदिक्यै नमः ||
ॐ गौर्यै नमः ||
ॐ रूपाधिकायै नमः ||
ॐ अतिभासे नमः ||
ॐ दिग्वस्त्रायै नमः ||
ॐ नववस्त्रायै नमः ||
ॐ कन्यकायै नमः ||
ॐ कमलोद्भवायै नमः ||
ॐ श्रीसौम्यलक्षणायै नमः ॥२४०॥

ॐ अतीतदुर्गायै नमः ||
ॐ सूत्रप्रबोधिकायै नमः ||
ॐ श्रद्धायै नमः ||
ॐ मेधायै नमः ||
ॐ कृतये नमः ||
ॐ प्रज्ञायै नमः ||
ॐ धारणायै नमः ||
ॐ कान्तये नमः ||
ॐ श्रुतये नमः ||
ॐ स्मृतये नमः ॥२५०॥

ॐ धृतये नमः ||
ॐ धन्यायै नमः ||
ॐ भूतये नमः ||
ॐ इष्ट्यै नमः ||
ॐ मनीषिण्यै नमः ||
ॐ विरक्त्यै नमः ||
ॐ व्यापिन्यै नमः ||
ॐ मायायै नमः ||
ॐ सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः ||
ॐ माहेन्द्र्यै नमः ॥२६०॥

ॐ मन्त्रिण्यै नमः ||
ॐ सिंह्यै नमः ||
ॐ इन्द्रजालरूपिण्यै नमः ||
ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः ||
ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः ||
ॐ योगीध्यानान्तगम्यायै नमः ||
ॐ योगध्यानपरायणायै नमः ||
ॐ त्रयीशिखाविशेषज्ञायै नमः ||
ॐ वेदान्तज्ञानरुपिण्यै नमः ||
ॐ भारत्यै नमः ॥२७०॥

ॐ कमलायै नमः ||
ॐ भाषायै नमः ||
ॐ पद्मायै नमः ||
ॐ पद्मवत्यै नमः ||
ॐ कृतये नमः ||
ॐ गौतम्यै नमः ||
ॐ गोमत्यै नमः ||
ॐ गौर्यै नमः ||
ॐ ईशानायै नमः ||
ॐ हंसवाहिन्यै नमः ॥२८०॥

ॐ नारायण्यै नमः ||
ॐ प्रभाधारायै नमः ||
ॐ जान्हव्यै नमः ||
ॐ शङ्करात्मजायै नमः ||
ॐ चित्रघण्टायै नमः ||
ॐ सुनन्दायै नमः ||
ॐ श्रियै नमः ||
ॐ मानव्यै नमः ||
ॐ मनुसम्भवायै नमः ||
ॐ स्तम्भिन्यै नमः ॥२९०॥

ॐ क्षोभिण्यै नमः ||
ॐ मार्यै नमः ||
ॐ भ्रामिण्यै नमः ||
ॐ शत्रुमारिण्यै नमः ||
ॐ मोहिन्यै नमः ||
ॐ द्वेषिण्यै नमः ||
ॐ वीरायै नमः ||
ॐ अघोरायै नमः ||
ॐ रुद्ररूपिण्यै नमः ||
ॐ रुद्रैकादशिन्यै नमः ॥३००॥

ॐ पुण्यायै नमः ||
ॐ कल्याण्यै नमः ||
ॐ लाभकारिण्यै नमः ||
ॐ देवदुर्गायै नमः ||
ॐ महादुर्गायै नमः ||
ॐ स्वप्नदुर्गायै नमः ||
ॐ अष्टभैरव्यै नमः ||
ॐ सूर्यचन्द्राग्निनेत्रायै नमः ||
ॐ ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः ||
ॐ बिन्दुनादकलातीत-
बिन्दुनादकलात्मिकायै नमः ॥३१०॥

ॐ दशवायुजयोंकारायै नमः ||
ॐ कलाषोडशसंयुतायै नमः ||
ॐ काश्यप्यै नमः ||
ॐ कमलायै नमः ||
ॐ नादचक्रनिवासिन्यै नमः ||
ॐ मृडाधारायै नमः ||
ॐ स्थिरायै नमः ||
ॐ गुह्यायै नमः ||
ॐ चक्ररूपिण्यै नमः ||
ॐ अविद्यायै नमः ॥३२०॥

ॐ शार्वर्यै नमः ||
ॐ भुञ्जायै नमः ||
ॐ जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः ||
ॐ श्रीकायायै नमः ||
ॐ श्रीकलायै नमः ||
ॐ शुभ्रायै नमः ||
ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः ||
ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः ||
ॐ गुणाधारायै नमः ||
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ॥३३०॥

ॐ परायै नमः ||
ॐ श्रुतये नमः ||
ॐ ब्रह्ममुखावासायै नमः ||
ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः ||
ॐ मृतसंजीविन्यै नमः ||
ॐ मैत्र्यै नमः ||
ॐ कामिन्यै नमः ||
ॐ कामवर्जितायै नमः ||
ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः ||
ॐ हंसिन्यै नमः ॥३४०॥

ॐ काशिकायै नमः ||
ॐ क्षमायै नमः ||
ॐ सपर्यायै नमः ||
ॐ गुणिन्यै नमः ||
ॐ भिन्नायै नमः ||
ॐ निर्गुणायै नमः ||
ॐ अखण्डितायै नमः ||
ॐ शुभायै नमः ||
ॐ स्वामिन्यै नमः ||
ॐ वेदिन्यै नमः ॥३५०॥

ॐ शक्यायै नमः ||
ॐ शाम्बर्यै नमः ||
ॐ चक्रधारिण्यै नमः ||
ॐ दण्डिन्यै नमः ||
ॐ मुण्डिन्यै नमः ||
ॐ व्याघ्र्यै नमः ||
ॐ शिखिन्यै नमः ||
ॐ सोमहन्तये नमः ||
ॐ चिन्तामणिचिदानन्दायै नमः ||
ॐ पञ्चबाणाग्रबोधिन्यै नमः ॥३६०॥

ॐ बाणश्रेणये नमः ||
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ||
ॐ सहस्रभुजपादुकायै नमः ||
ॐ सन्ध्याबलायै नमः ||
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः ||
ॐ ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः ||
ॐ वासव्यै नमः ||
ॐ वारुणीसेनायै नमः ||
ॐ कुलिकायै नमः ||
ॐ मन्त्ररञ्जिन्यै नमः ॥३७०॥

ॐ जितप्राणस्वरूपायै नमः ||
ॐ कान्तायै नमः ||
ॐ काम्यवरप्रदायै नमः ||
ॐ मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः ||
ॐ नादरुपायै नमः ||
ॐ हविष्मत्यै नमः ||
ॐ आथर्वण्यै नमः ||
ॐ श‍ृतये नमः ||
ॐ शून्यायै नमः ||
ॐ कल्पनावर्जितायै नमः ॥३८०॥

ॐ सत्यै नमः ||
ॐ सत्ताजातये नमः ||
ॐ प्रमायै नमः ||
ॐ मेयायै नमः ||
ॐ अप्रमितये नमः ||
ॐ प्राणदायै नमः ||
ॐ गतये नमः ||
ॐ अपर्णायै नमः ||
ॐ पञ्चवर्णायै नमः ||
ॐ सर्वदायै नमः ॥३९०॥

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ||
ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः ||
ॐ विद्यायै नमः ||
ॐ सर्वधर्त्र्यै नमः ||
ॐ क्षराक्षरायै नमः ||
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ||
ॐ हरिण्यै नमः ||
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ||
ॐ कैवल्यपदवीरेखायै नमः ||
ॐ सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः ॥४००॥

ॐ सोममण्डलमध्यस्थायै नमः ||
ॐ वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः ||
ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ||
ॐ व्योममण्डलसंस्थितायै नमः ||
ॐ चक्रिकायै नमः ||
ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः ||
ॐ चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः ||
ॐ कोकिलाकुलायै नमः ||
ॐ चक्रेशायै नमः ||
ॐ पक्षतये नमः ॥४१०॥

ॐ पङ्क्तिपावनायै नमः ||
ॐ सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः ||
ॐ षड्वर्णायै नमः ||
ॐ वरवर्जितायै नमः ||
ॐ शतरुद्रहरायै नमः ||
ॐ हन्त्र्यै नमः ||
ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः ||
ॐ पुरुषायै नमः ||
ॐ पौरुष्यै नमः ||
ॐ तुष्टये नमः ॥४२०॥

ॐ सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः ||
ॐ अर्धनारिश्वर्यै नमः ||
ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ||
ॐ भार्गव्यै नमः ||
ॐ याजुषविद्यायै नमः ||
ॐ सर्वोपनिषदास्थितायै नमः ||
ॐ व्योमकेशायै नमः ||
ॐ अखिलप्राणायै नमः ||
ॐ पञ्चकोशविलक्षणायै नमः ||
ॐ पञ्चकोशात्मिकायै नमः ॥४३०॥

ॐ प्रतिचे नमः ||
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ||
ॐ शिवायै नमः ||
ॐ जगते नमः ||
ॐ जराजनित्र्यै नमः ||
ॐ पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः ||
ॐ वाग्देव्यै नमः ||
ॐ आभरणाकारायै नमः ||
ॐ सर्वकाम्यस्थितायै नमः ||
ॐ स्थितये नमः ॥४४०॥

ॐ अष्टादशचतुःषष्टि-
पीठिकाविद्ययायुतायै नमः ||
ॐ कालिकायै नमः ||
ॐ कर्षण्यै नमः ||
ॐ श्यामायै नमः ||
ॐ यक्षिण्यै नमः ||
ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः ||
ॐ केतक्यै नमः ||
ॐ मल्लिकायै नमः ||
ॐ अशोकायै नमः ||
ॐ वाराह्यै नमः ॥४५०॥

ॐ धरण्यै नमः ||
ॐ ध्रुवायै नमः ||
ॐ नारसिंह्यै नमः ||
ॐ महोग्रास्यायै नमः ||
ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः ||
ॐ अन्तर्बलायै नमः ||
ॐ स्थिरायै नमः ||
ॐ लक्ष्म्यै नमः ||
ॐ जरामरणवर्जितायै नमः ||
ॐ श्रीरञ्जितायै नमः ॥४६०॥

ॐ महाकायायै नमः ||
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनायै नमः ||
ॐ आदितये नमः ||
ॐ देवमात्रे नमः ||
ॐ अष्टपुत्रायै नमः ||
ॐ अष्टयोगिन्यै नमः ||
ॐ अष्टप्रकृत्यै नमः ||
ॐ अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये नमः ||
ॐ दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः ||
ॐ सीतायै नमः ॥४७०॥

ॐ सत्यायै नमः ||
ॐ रुक्मिण्यै नमः ||
ॐ ख्यातिजायै नमः ||
ॐ भार्गव्यै नमः ||
ॐ देवयोन्यै नमः ||
ॐ तपस्विन्यै नमः ||
ॐ शाकम्भर्यै नमः ||
ॐ महाशोणायै नमः ||
ॐ गरुडोपरिसंस्थितायै नमः ||
ॐ सिंहगायै नमः ॥४८०॥

ॐ व्याघ्रगायै नमः ||
ॐ वायुगायै नमः ||
ॐ महाद्रिगायै नमः ||
ॐ अकारादिक्षकारान्तसर्वविद्याधि-
देवतायै नमः ||
ॐ मंत्रव्याख्याननिपुणायै नमः ||
ॐ ज्योतिशास्त्रैकलोचनायै नमः ||
ॐ इडापिङ्गलिकायै नमः ||
ॐ मध्यसुषुम्नायै नमः ||
ॐ ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ||
ॐ कालचक्राश्रयोपेतायै नमः ॥४९०॥

ॐ कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः ||
ॐ वैशाराद्यै नमः ||
ॐ मतिश्रेष्ठायै नमः ||
ॐ वरिष्ठायै नमः ||
ॐ सर्वदीपिकायै नमः ||
ॐ वैनायक्यै नमः ||
ॐ वरारोहायै नमः ||
ॐ श्रोणिवेलायै नमः ||
ॐ बहिर्वलायै नमः ||
ॐ जम्भिन्यै नमः ॥५००॥

ॐ जृभिण्यै नमः ||
ॐ जृम्भकारिण्यै नमः ||
ॐ गणकारिकायै नमः ||
ॐ शरण्यै नमः ||
ॐ चक्रिकायै नमः ||
ॐ अनन्तायै नमः ||
ॐ सर्वव्याधिचिकित्सकाये नमः ||
ॐ देवक्यै नमः ||
ॐ देवसङ्काशायै नमः ||
ॐ वारिधये नमः ॥५१०॥

ॐ करुणाकरायै नमः ||
ॐ शर्वर्यै नमः ||
ॐ सर्वसम्पन्नायै नमः ||
ॐ सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः ||
ॐ एकमात्रायै नमः ||
ॐ द्विमात्रायै नमः ||
ॐ त्रिमात्रायै नमः ||
ॐ अपरायै नमः ||
ॐ अर्धमात्रायै नमः ||
ॐ परायै नमः ॥५२०॥

ॐ सूक्ष्मायै नमः ||
ॐ सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः ||
ॐ एकवीरायै नमः ||
ॐ विशेषाख्यायै नमः ||
ॐ षष्ठिदायायै नमः ||
ॐ मनस्विन्यै नमः ||
ॐ नैष्कर्म्यायै नमः ||
ॐ निष्कलालोकायै नमः ||
ॐ ज्ञानकर्माधिकायै नमः ||
ॐ गुणायै नमः ॥५३०॥

ॐ बन्धुरानन्दसन्दोहायै नमः ||
ॐ व्योमकारायै नमः ||
ॐ निरूपितायै नमः ||
ॐ गद्यपद्यात्मवाण्यै नमः ||
ॐ सर्वालङ्कारसंयुतायै नमः ||
ॐ साधुबन्धपदन्यासायै नमः ||
ॐ सर्वौकसे नमः ||
ॐ घटिकावलये नमः ||
ॐ षट्कर्मिण्यै नमः ||
ॐ कर्कशाकारायै नमः ॥५४०॥

ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः ||
ॐ आदित्यवर्णायै नमः ||
ॐ अपर्णायै नमः ||
ॐ कामिन्यै नमः ||
ॐ नररूपिण्यै नमः ||
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ||
ॐ ब्रह्मसन्तानायै नमः ||
ॐ वेदवाचे नमः ||
ॐ ईश्वर्यै नमः ||
ॐ शिवायै नमः ॥५५०॥

ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः ||
ॐ धर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः ||
ॐ सद्योवेदवत्यै नमः ||
ॐ सर्वायै नमः ||
ॐ हंस्यै नमः ||
ॐ विद्याधिदेवतायै नमः ||
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ||
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ||
ॐ विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः ||
ॐ वैदिक्यै नमः ॥५६०॥

ॐ वेदरूपायै नमः ||
ॐ कालिकायै नमः ||
ॐ कालरूपिण्यै नमः ||
ॐ नारायण्यै नमः ||
ॐ महादेव्यै नमः ||
ॐ सर्वतत्वप्रवर्तिन्यै नमः ||
ॐ हिरण्यवर्णरूपायै नमः ||
ॐ हिरण्यपदसंभवायै नमः ||
ॐ कैवल्यपदव्यै नमः ||
ॐ पुण्यायै नमः ॥५७०॥

ॐ कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः ||
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः ||
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः ||
ॐ वारुण्यै नमः ||
ॐ वारुणाराध्यायै नमः ||
ॐ सर्वकर्मप्रवर्तिन्यै नमः ||
ॐ एकाक्षरपरायै नमः ||
ॐ युक्तायै नमः ||
ॐ सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः ||
ॐ पाशाङ्कुशान्वितायै नमः ॥५८०॥

ॐ दिव्यायै नमः ||
ॐ वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः ||
ॐ एकमूर्त्यै नमः ||
ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ||
ॐ मधुकैटभभञ्जन्यै नमः ||
ॐ साङ्ख्यायै नमः ||
ॐ साङ्ख्यवत्यै नमः ||
ॐ ज्वालायै नमः ||
ॐ ज्वलन्त्यै नमः ||
ॐ कामरूपिण्यै नमः ॥५९०॥

ॐ जाग्रन्त्यै नमः ||
ॐ सर्वसम्पत्त्यै नमः ||
ॐ सुषुप्तायै नमः ||
ॐ स्वेष्टदायिन्यै नमः ||
ॐ कपालिन्यै नमः ||
ॐ महादंष्ट्रायै नमः ||
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ||
ॐ सर्वावासायै नमः ||
ॐ सुवासायै नमः ||
ॐ बृहत्यै नमः ॥६००॥
ॐ अष्टये नमः ||
ॐ शक्वर्यै नमः ||
ॐ छन्दोगणप्रतिष्ठायै नमः ||
ॐ कल्माष्यै नमः ||
ॐ करुणात्मिकायै नमः ||
ॐ चक्षुष्मत्यै नमः ||
ॐ महाघोषायै नमः ||
ॐ खड्गचर्मधरायै नमः ||
ॐ अशनये नमः ||
ॐ शिल्पवैचित्र्यविद्योतितायै नमः ॥ ६१० ॥

ॐ सर्वतोभद्रवासिन्यै नमः ||
ॐ अचिन्त्यलक्षणाकारायै नमः ||
ॐ सूत्रभ्याष्यनिबन्धनायै नमः ||
ॐ सर्ववेदार्थसम्पतये नमः ||
ॐ सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः ||
ॐ अकारादिक्षकारान्तसर्व-
वर्णाकृतस्थलायै नमः ||
ॐ सर्वलक्ष्म्यै नमः ||
ॐ सदानन्दायै नमः ||
ॐ सारविद्यायै नमः ||
ॐ सदाशिवायै नमः ॥ ६२० ॥

ॐ सर्वज्ञायै नमः ||
ॐ सर्वशक्त्यै नमः ||
ॐ खेचरीरूपगायै नमः ||
ॐ उच्छ्रितायै नमः ||
ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः ||
ॐ पराकाष्ठायै नमः ||
ॐ परागतये नमः ||
ॐ हंसयुक्तविमानस्थायै नमः ||
ॐ हंसारूढायै नमः ||
ॐ शशिप्रभायै नमः ॥ ६३० ॥

ॐ भवान्यै नमः ||
ॐ वासनाशक्त्यै नमः ||
ॐ आकृस्थायै नमः ||
ॐ खिलायै नमः ||
ॐ अखिलायै नमः ||
ॐ तन्त्रहेतवे नमः ||
ॐ विचित्राङ्गायै नमः ||
ॐ व्योमगङ्गाविनोदिन्यै नमः ||
ॐ वर्षायै नमः ||
ॐ वार्षिक्यै नमः ॥ ६४० ॥

ॐ ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः ||
ॐ महानद्यै नमः ||
ॐ नदीपुण्यायै नमः ||
ॐ अगण्यपुण्यगुणक्रियायै नमः ||
ॐ समाधिगतलभ्यार्थायै नमः ||
ॐ श्रोतव्यायै नमः ||
ॐ स्वप्रियायै नमः ||
ॐ घृणायै नमः ||
ॐ नामाक्षरपदायै नमः ||
ॐ उपसर्गनखाञ्चितायै नमः ॥ ६५० ॥

ॐ निपातोरुद्वय्यै नमः ||
ॐ जङ्घामातृकायै नमः ||
ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः ||
ॐ आसीनायै नमः ||
ॐ शयानायै नमः ||
ॐ तिष्ठन्त्यै नमः ||
ॐ भुवनाधिकायै नमः ||
ॐ लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः ||
ॐ ताद्रूप्यै नमः ||
ॐ गणनाकृतयै नमः ॥ ६६० ॥

ॐ सैकरूपायै नमः ||
ॐ नैकरूपायै नमः ||
ॐ तस्मै नमः ||
ॐ इन्दुरूपायै नमः ||
ॐ तदाकृत्यै नमः ||
ॐ समासतद्धिताकारायै नमः ||
ॐ विभक्तिवचनात्मिकायै नमः ||
ॐ स्वाहाकारायै नमः ||
ॐ स्वधाकारायै नमः ||
ॐ श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिन्यै नमः ॥ ६७० ॥

ॐ गम्भीरायै नमः ||
ॐ गहनायै नमः ||
ॐ गुह्यायै नमः ||
ॐ योनिलिङ्गार्धधारिण्यै नमः ||
ॐ शेषवासुकिसंसेव्यायै नमः ||
ॐ चपलायै नमः ||
ॐ वरवर्णिन्यै नमः ||
ॐ कारुण्याकारसम्पतये नमः ||
ॐ कीलकृते नमः ||
ॐ मन्त्रकीलिकायै नमः ॥ ६८० ॥

ॐ शक्तिबीजात्मिकायै नमः ||
ॐ सर्वमंत्रेष्टायै नमः ||
ॐ अक्षयकामनायै नमः ||
ॐ आग्नेयायै नमः ||
ॐ पार्थिवायै नमः ||
ॐ आप्यायै नमः ||
ॐ वायव्यायै नमः ||
ॐ व्योमकेतनायै नमः ||
ॐ सत्यज्ञानात्मिकानन्दायै नमः ||
ॐ ब्राह्म्यै नमः ॥ ६९० ॥

ॐ ब्राह्मण्यै नमः ||
ॐ सनातन्यै नमः ||
ॐ अविद्यावासनामायायै नमः ||
ॐ प्रकृतये नमः ||
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ||
ॐ शक्तिधारणाशक्तये नमः ||
ॐ चिदचिच्छक्तियोगिन्यै नमः ||
ॐ वक्त्रायै नमः ||
ॐ अरुणायै नमः ||
ॐ महामायायै नमः ॥ ७०० ॥

ॐ मरीचये नमः ||
ॐ मदमर्दिन्यै नमः ||
ॐ विराजे नमः ||
ॐ स्वाहायै नमः ||
ॐ स्वधायै नमः ||
ॐ शुद्धायै नमः ||
ॐ निरुपास्तये नमः ||
ॐ सुभक्तिगायै नमः ||
ॐ निरूपितद्वयाविद्यायै नमः ||
ॐ नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः ॥ ७१० ॥

ॐ वैराजमार्गसञ्चारायै नमः ||
ॐ सर्वसत्पथवासिन्यै नमः ||
ॐ जालन्धर्यै नमः ||
ॐ मृडान्यै नमः ||
ॐ भवान्यै नमः ||
ॐ भवभञ्जिन्यै नमः ||
ॐ त्रैकालिकज्ञानदायिन्यै नमः ||
ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः ||
ॐ नादातीतायै नमः ||
ॐ स्मृतिप्रज्ञायै नमः ॥ ७२० ॥

ॐ धात्रीरूपायै नमः ||
ॐ त्रिपुष्करायै नमः ||
ॐ पराजितायविधानज्ञायै नमः ||
ॐ विशेषितगुणात्मिकायै नमः ||
ॐ हिरण्यकेशिन्यै नमः ||
ॐ हेम्ने नमः ||
ॐ ब्रह्मसूत्रविचक्षणायै नमः ||
ॐ असंख्येयपरार्धान्त-
स्वरव्यञ्जनवैखर्यै नमः ||
ॐ मधुजिह्वायै नमः ||
ॐ मधुमत्यै नमः ॥ ७३० ॥

ॐ मधुमासोदयायै नमः ||
ॐ मधवे नमः ||
ॐ मधव्यै नमः ||
ॐ महाभागायै नमः ||
ॐ मेघगम्भीरनिस्वनायै नमः ||
ॐ ब्रह्मविष्णुमहेशादि-
ज्ञातव्यार्थविशेषगायै नमः ||
ॐ नाभौवह्निशिखाकारायै नमः ||
ॐ ललाटेचन्द्रसन्निभायै नमः ||
ॐ भ्रूमध्येभास्कराकारायै नमः ||
ॐ हृदिसर्वताराकृतये नमः ॥ ७४० ॥

ॐ कृत्तिकादिभरण्यन्तनक्षत्रेष्ट्याचितोदयायै
नमः ||
ॐ ग्रहविद्यात्मकायै नमः ||
ॐ ज्योतिषे नमः ||
ॐ ज्योतिर्विदे नमः ||
ॐ मतिजीविकायै नमः ||
ॐ ब्रह्माण्डगर्भिण्यै नमः ||
ॐ बालायै नमः ||
ॐ सप्तावरणदेशायै नमः ||
ॐ वैराज्योत्तमसाम्राज्यायै नमः ||
ॐ कुमारकुशलोदयायै नमः ॥ ७५० ॥

ॐ बगलायै नमः ||
ॐ भ्रमराम्बायै नमः ||
ॐ शिवदूत्यै नमः ||
ॐ शिवात्मिकायै नमः ||
ॐ मेरुविन्ध्यातिसंस्थानायै नमः ||
ॐ काश्मीरपुरवासिन्यै नमः ||
ॐ योगनिद्रायै नमः ||
ॐ महानिद्रायै नमः ||
ॐ विनिद्रायै नमः ||
ॐ राक्षसाश्रितायै नमः ॥ ७६० ॥

ॐ सुवर्णदायै नमः ||
ॐ महागङ्गायै नमः ||
ॐ पञ्चाख्यायै नमः ||
ॐ पञ्चसंहत्यै नमः ||
ॐ सुप्रजातायै नमः ||
ॐ सुवीरायै नमः ||
ॐ सुपोषायै नमः ||
ॐ सुपतये नमः ||
ॐ शिवायै नमः ||
ॐ सुगृहायै नमः ॥ ७७० ॥

ॐ रक्तबीजान्तायै नमः ||
ॐ हतकन्दर्पजीविकायै नमः ||
ॐ समुद्रव्योममध्यस्थायै नमः ||
ॐ व्योमबिन्दुसमाश्रयायै नमः ||
ॐ सौभाग्यरसजीवातवे नमः ||
ॐ सारासारविवेकदृशे नमः ||
ॐ त्रिवल्यादिसुपुष्टाङ्गायै नमः ||
ॐ भारत्यै नमः ||
ॐ भरताश्रितायै नमः ||
ॐ नादब्रह्ममयीविद्यायै नमः ॥ ७८० ॥

ॐ ज्ञानब्रह्ममयीपरायै नमः ||
ॐ ब्रह्मनाडिनिरुक्तायै नमः ||
ॐ ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः ||
ॐ कालिकेयमहोदारवीरवि-
क्रमरूपिण्यै नमः ||
ॐ वडवाग्निशिखावक्त्रायै नमः ||
ॐ महकवलतर्पणायै नमः ||
ॐ महाभूतायै नमः ||
ॐ महादर्पायै नमः ||
ॐ महासारायै नमः ||
ॐ महाक्रतवे नमः ॥ ७९० ॥

ॐ पञ्चभूतमहाग्रासायै नमः ||
ॐ पञ्चभूताधिदेवतायै नमः ||
ॐ सर्वप्रमाणसम्पतये नमः ||
ॐ सर्वरोगप्रतिक्रियायै नमः ||
ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्तायै नमः ||
ॐ विष्णुवक्षोविभूषिण्यै नमः ||
ॐ शाङ्कर्यै नमः ||
ॐ निधिवक्त्रस्थायै नमः ||
ॐ प्रवरायै नमः ||
ॐ वरहेतुक्यै नमः ॥ ८०० ॥

ॐ हेममालायै नमः ||
ॐ शिखामालायै नमः ||
ॐ त्रिशिखायै नमः ||
ॐ पञ्चलोचनायै नमः ||
ॐ सर्वागमसदाचारमर्यादायै नमः ||
ॐ यातुभञ्जन्यै नमः ||
ॐ पुण्यश्लोकप्रबन्धाढ्यायै नमः ||
ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः ||
ॐ सामगानसमाराध्यायै नमः ||
ॐ श्रोतृकर्णरसायन्यै नमः ॥ ८१० ॥

ॐ जीवलोकैकजीवातवे नमः ||
ॐ भद्रोदारविलोकनायै नमः ||
ॐ तडित्कोटिलसत्कान्तये नमः ||
ॐ तरुण्यै नमः ||
ॐ हरिसुन्दर्यै नमः ||
ॐ मीननेत्रायै नमः ||
ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ||
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ||
ॐ सुमङ्गलायै नमः ||
ॐ सर्वमङ्गलसम्पन्नायै नमः ॥ ८२० ॥

ॐ साक्षान्मङ्गलदेवतायै नमः ||
ॐ देहहृद्दीपिकायै नमः ||
ॐ दीप्तये नमः ||
ॐ जिह्मपापप्रणाशिन्यै नमः ||
ॐ अर्धचन्द्रोलसद्दंष्ट्रायै नमः ||
ॐ यज्ञवाटीविलासिन्यै नमः ||
ॐ महादुर्गायै नमः ||
ॐ महोत्साहायै नमः ||
ॐ महादेवबलोदयायै नमः ||
ॐ डाकिनीड्यायै नमः ॥ ८३० ॥

ॐ शाकिनीड्यायै नमः ||
ॐ साकिनिड्यायै नमः ||
ॐ समस्तजुषे नमः ||
ॐ निरङ्कुशायै नमः ||
ॐ नाकिवन्द्यायै नमः ||
ॐ षडाधाराधिदेवतायै नमः ||
ॐ भुवनज्ञाननिःश्रेणये नमः ||
ॐ भुवनाकारवल्लर्यै नमः ||
ॐ शाश्वत्यै नमः ||
ॐ शाश्वताकारायै नमः ॥ ८४० ॥

ॐ लोकानुग्रहकारिण्यै नमः ||
ॐ सारस्यै नमः ||
ॐ मानस्यै नमः ||
ॐ हंस्यै नमः ||
ॐ हंसलोकप्रदायिन्यै नमः ||
ॐ चिन्मुद्रालङ्कृतकरायै नमः ||
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः ||
ॐ सुखप्राणिशिरोरेखायै नमः ||
ॐ सददृष्टप्रदायिन्यै नमः ||
ॐ सर्वसाङ्कर्यदोषघ्न्यै नमः ॥ ८५० ॥

ॐ ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः ||
ॐ क्षुद्रजन्तुभयघ्न्यै नमः ||
ॐ विषरोगादिभञ्जन्यै नमः ||
ॐ सदाशान्तायै नमः ||
ॐ सदाशुद्धायै नमः ||
ॐ गृहच्छिद्रनिवारिण्यै नमः ||
ॐ कलिदोषप्रशमन्यै नमः ||
ॐ कोलाहलपुरस्थितायै नमः ||
ॐ गौर्यै नमः ||
ॐ लाक्षाणिक्यै नमः ॥ ८६० ॥

ॐ मुख्यायै नमः ||
ॐ जघन्यायै नमः ||
ॐ कृतिवर्जितायै नमः ||
ॐ मायायै नमः ||
ॐ अविद्यायै नमः ||
ॐ मूलभूतायै नमः ||
ॐ वासव्यै नमः ||
ॐ विष्णुचेतनायै नमः ||
ॐ वादिन्यै नमः ||
ॐ वसुरूपायै नमः ॥ ८७० ॥

ॐ वसुरत्नपरिच्छदायै नमः ||
ॐ छान्दस्यै नमः ||
ॐ चन्द्रहृदयायै नमः ||
ॐ जैत्रायै नमः ||
ॐ स्वच्छन्दभैरव्यै नमः ||
ॐ वनमालायै नमः ||
ॐ वैजयन्त्यै नमः ||
ॐ पञ्चदिव्यायुधात्मिकायै नमः ||
ॐ पीताम्बरमय्यै नमः ||
ॐ चञ्चत्कौस्तुभायै नमः ॥ ८८० ॥

ॐ हरिकामिन्यै नमः ||
ॐ नित्यायै नमः ||
ॐ तथ्यायै नमः ||
ॐ रमायै नमः ||
ॐ रामायै नमः ||
ॐ रमण्यै नमः ||
ॐ मृत्युभञ्जन्यै नमः ||
ॐ ज्येष्ठायै नमः ||
ॐ काष्ठायै नमः ||
ॐ धनिष्ठान्तायै नमः ॥ ८९० ॥

ॐ शराङ्ग्यै नमः ||
ॐ निर्गुणप्रियायै नमः ||
ॐ मैत्रेयायै नमः ||
ॐ मित्रविन्दायै नमः ||
ॐ शेष्यशेषकलाशयायै नमः ||
ॐ वाराणसीवासलभ्यायै नमः ||
ॐ आर्यावर्तजनस्तुतायै नमः ||
ॐ जगदुत्पत्तिसंस्थापन-
संहारत्रयीकारणायै नमः ||
ॐ तुभ्यं नमः ||
ॐ अम्बायै नमः ॥ ९०० ॥

ॐ विष्णुसर्वस्वायै नमः ||
ॐ महेश्वर्यै नमः ||
ॐ सर्वलोकानाम्जनन्यै नमः ||
ॐ पुण्यमूर्तये नमः ||
ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ||
ॐ महाकाल्यै नमः ||
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ||
ॐ सद्योजातादिपञ्चाग्निरूपायै नमः ||
ॐ पञ्चकपञ्चकायै नमः ||
ॐ यन्त्रलक्ष्म्यै नमः ॥ ९१० ॥

ॐ भवत्यै नमः ||
ॐ आदये नमः ||
ॐ आद्याद्यायै नमः ||
ॐ सृष्ट्यादिकारणाकारविततये नमः ||
ॐ दोषवर्जितायै नमः ||
ॐ जगल्लक्ष्म्यै नमः ||
ॐ जगन्मात्रे नमः ||
ॐ विष्णुपन्यै नमः ||
ॐ नवकोटिमहाशक्तिसमुपास्य-
पदाम्बुजायै नमः ||
ॐ कनत्सौवर्णरत्नाढ्य-
सर्वाभरणभूषितायै नमः ॥ ९२० ॥

ॐ अनन्तानित्यमहिष्यै नमः ||
ॐ प्रपञ्चेश्वरनायिकायै नमः ||
ॐ अत्युच्छ्रितपदान्तस्थायै नमः ||
ॐ परमव्योमनायक्यै नमः ||
ॐ नाखपृष्ठगताराध्यै नमः ||
ॐ विष्णुलोकविलासिन्यै नमः ||
ॐ वैकुण्ठराजमहिष्यै नमः ||
ॐ श्रीरङ्गनगराश्रितायै नमः ||
ॐ रङ्गभार्यायै नमः ||
ॐ भूपुत्र्यै नमः ॥ ९३० ॥

ॐ कृष्णायै नमः ||
ॐ वरदवल्लभायै नमः ||
ॐ कोटिब्रह्माण्डसेव्यायै नमः ||
ॐ कोटिरुद्रादिकीर्तितायै नमः ||
ॐ मातुलङ्गमयं खेटं बिभ्रत्यै नमः ||
ॐ सौवर्णचषकं बिभ्रत्यै नमः ||
ॐ पद्मद्वयं दधानायै नमः ||
ॐ पूर्णकुम्भं बिभ्रत्यै नमः ||
ॐ कीरं दधानायै नमः ||
ॐ वरदाभये दधानायै नमः ॥ ९४० ॥

ॐ पाशं बिभ्रत्यै नमः ||
ॐ अङ्कुशं बिभ्रत्यै नमः ||
ॐ शङ्खं वहन्त्यै नमः ||
ॐ चक्रं वहन्त्यै नमः ||
ॐ शूलं वहन्त्यै नमः ||
ॐ कृपाणिकां वहन्त्यै नमः ||
ॐ धनुर्बाणोबिभ्रत्यै नमः ||
ॐ अक्षमालां दधानायै नमः ||
ॐ चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः ||
ॐ अष्टादशभुजायै नमः ॥ ९५० ॥

ॐ महाष्टादशपीठगायै नमः ||
ॐ भूमीनीलादिसंसेव्यायै नमः ||
ॐ स्वामिचित्तानुवर्तिन्यै नमः ||
ॐ पद्मायै नमः ||
ॐ पद्मालयायै नमः ||
ॐ पद्मिन्यै नमः ||
ॐ पूर्णकुम्भाभिषेचितायै नमः ||
ॐ इन्दिरायै नमः ||
ॐ इन्दिराभाक्ष्यै नमः ||
ॐ क्षीरसागरकन्यकायै नमः ॥ ९६० ॥

ॐ भार्गव्यै नमः ||
ॐ स्वतन्त्रेच्छायै नमः ||
ॐ वशीकृतजगत्पतये नमः ||
ॐ मङ्गलानांमङ्गलायै नमः ||
ॐ देवतानांदेवतायै नमः ||
ॐ उत्तमानामुत्तमायै नमः ||
ॐ श्रेयसे नमः ||
ॐ परमामृतये नमः ||
ॐ धनधान्याभिवृद्धये नमः ||
ॐ सार्वभौमसुखोच्छ्रयायै नमः ॥ ९७० ॥

ॐ आन्दोलिकादिसौभाग्यायै नमः ||
ॐ मत्तेभादिमहोदयायै नमः ||
ॐ पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः ||
ॐ विद्याभोगबलाधिकायै नमः ||
ॐ आयुरारोग्यसम्पत्तये नमः ||
ॐ अष्टैश्वर्यायै नमः ||
ॐ परमेशविभूत्यै नमः ||
ॐ सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरागतये नमः ||
ॐ सदयापाङ्गसन्दत्तब्रह्मेन्द्रादि-
पदस्थितये नमः ||
ॐ अव्याहतमहाभाग्यायै नमः ॥ ९८० ॥

ॐ अक्षोभ्यविक्रमायै नमः ||
ॐ वेदानाम्समन्वयायै नमः ||
ॐ वेदानामविरोधायै नमः ||
ॐ निःश्रेयसपदप्राप्ति-
साधनफलायै नमः ||
ॐ श्रीमन्त्रराजराज्ञै नमः ||
ॐ श्रीविद्यायै नमः ||
ॐ क्षेमकारिण्यै नमः ||
ॐ श्रीं बीज जपसन्तुष्टायै नमः ||
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिकायै नमः ||
ॐ प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः ॥ ९९० ॥

ॐ विष्णुप्रथमकिङ्कर्यै नमः ||
ॐ क्लीङ्कारार्थसावित्र्यै नमः ||
ॐ सौमङ्गल्याधिदेवतायै नमः ||
ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ||
ॐ श्रीयन्त्रपुरवासिन्यै नमः ||
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः ||
ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः ||
ॐ शरण्यायै नमः ||
ॐ त्र्यम्बकायै नमः ||
ॐ नारायण्यै नमः ॥ १००० ॥

॥ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलिः समाप्ता ॥

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सनत्कुमारसंहितायां
लक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्राधारित नामावलिः ॥

Read Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!