Skip to content
Home » अगस्त्याष्टकम् स्तोत्रम | Agastyashtakam Stotram

अगस्त्याष्टकम् स्तोत्रम | Agastyashtakam Stotram

  • Stotram
अगस्त्याष्टकम्स्तो_त्रम_Agastyashtakam_Stotram

अगस्त्याष्टकम् स्तोत्रम | Agastyashtakam Stotram :->अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः ।अद्यमे सफलंज्ञानं शम्भोत्वत्पाददर्शनात्|| १॥

अगस्त्याष्टकम् स्तोत्रम | Agastyashtakam Stotram

अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः ।
अद्यमे सफलंज्ञानं शम्भोत्वत्पाददर्शनात्|| १॥

कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं महेश्वर ।
अद्य ते पादपद्मस्य दर्शनात्भक्तवत्सल ॥ २॥

शिवश्शम्भुःशिवश्शंभुःशिवश्शंभुःशिवश्शिवः। इति व्याहरतोनित्यं दिनान्यायान्तु यान्तु मे ॥३॥

शिवे भक्तिश्शिवे भक्तिश्शिवे भक्तिर्भवेभवे ।
सदा भूयात् सदा भूयात्सदा भूयात्सुनिश्चला॥ ४॥

आजन्म मरणं यस्य महादेवान्यदैवतम् । माजनिष्यत मद्वंशे जातो वा द्राग्विपद्यताम् ॥ ५॥

जातस्य जायमानस्य गर्भस्थस्याऽपि देहिनः । माभून्मम कुले जन्म यस्य शम्भुर्न-दैवतम् ॥ ६॥

वयं धन्या वयं धन्या वयं धन्या जगत्त्रये । आदिदेवो महादेवो यदस्मत्कुलदैवतम् ॥ ७॥

हर शंभो महादेव विश्वेशामरवल्लभ । शिवशङ्कर सर्वात्मन्नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते ॥ ८॥

अगस्त्याष्टकमेतत्तु यः पठेच्छिवसन्निधौ । शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ९||

इत्यगस्त्याष्टकम् ॥
श्रीत्र्यम्बकेश्वरो विजयते तराम् ||

Read Also- यह भी जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!