Skip to content
Home » यमुनाष्टक | Yamunashtak Lyrics

यमुनाष्टक | Yamunashtak Lyrics

  • Stotram

यमुनाष्टक | Yamunashtak Lyrics in hindi :->यह सुंदर स्तोत्रम भक्ति भावना को बढ़ाने वाला है और मां की असीम कृपा को फसाने के लिए सर्व समर्थ है

यमुनाष्टक | Yamunashtak Lyrics

नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा
मुरारि पद पंकज स्फ़ुरदमन्द रेणुत्कटाम
तटस्थ नव कानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना
सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीम।।

कलिन्द गिरि मस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला
विलासगमनोल्लसत्प्रकटगण्ड्शैलोन्न्ता
सघोषगति दन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा
मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मबन्धोः सुता।।

Yamunashtak pdf

Read also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!