Skip to content
Home » भक्तामर स्तोत्र | Bhaktamara Stotra

भक्तामर स्तोत्र | Bhaktamara Stotra

  • Stotram
भक्तामर स्तोत्र_Bhaktamara Stotra

भक्तामर स्तोत्र | Bhaktamara Stotra :->यह स्तोत्र अद्भुत है भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है इसे अनुराधा पौडवाल ने अद्भुत तरीके गायन किया गया है

भक्तामर स्तोत्र | Bhaktamara Stotra

भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा-
मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम् ।
सम्यक्-प्रणम्य जिन प-पाद-युगं युगादा-
वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम् 1

य: संस्तुत: सकल-वां मय-तत्त्व-बोधा-
दुद्भूत-बुद्धि-पटुभि: सुर-लोक-नाथै: ।
स्तोत्रैर्जगत्-त्रितय-चित्त-हरैरुदारै:
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् 2

बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित-पाद-पीठ!
स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपोऽहम् ।
बालं विहाय जल-संस्थित-मिन्दु-बिम्ब-
मन्य: क इच्छति जन: सहसा ग्रहीतुम् 3

वक्तुं गुणान्गुण-समुद्र ! शशांक-कान्तान्
कस्ते क्षम: सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्ध्या ।
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्रं
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् 4

सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीश!
कर्तुं स्तवं विगत-शक्ति-रपि प्रवृत्त: ।
प्रीत्यात्म-वीर्य-मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्
नाभ्येति किं निज-शिशो: परिपालनार्थम् 5

अल्प-श्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम
त्वद्-भक्तिरेव मुखरी-कुरुते बलान्माम् ।
यत्कोकिल: किल मधौ मधुरं विरौति
तच्चाम्र-चारु-कलिका-निकरैक-हेतु: 6

त्वत्संस्तवेन भव-सन्तति-सन्निबद्धं
पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।
आक्रान्त-लोक-मलि-नील-मशेष-माशु
सूर्यांशु-भिन्न-मिव शार्वर-मन्धकारम् 7

मत्वेति नाथ! तव संस्तवनं मयेद-
मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात् ।
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु
मुक्ता-फल-द्युति-मुपैति ननूद-बिन्दु: 8

आस्तां तव स्तवन-मस्त-समस्त-दोषं
त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति ।
दूरे सहस्रकिरण: कुरुते प्रभैव
पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि 9

नात्यद्-भुतं भुवन-भूषण ! भूूत-नाथ!
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त-मभिष्टुवन्त: ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति 10

दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष-विलोकनीयं
नान्यत्र-तोष-मुपयाति जनस्य चक्षु: ।
पीत्वा पय: शशिकर-द्युति-दुग्ध-सिन्धो:
क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्?11

यै: शान्त-राग-रुचिभि: परमाणुभिस्-त्वं
निर्मापितस्-त्रि-भुवनैक-ललाम-भूत !
तावन्त एव खलु तेऽप्यणव: पृथिव्यां
यत्ते समान-मपरं न हि रूप-मस्ति 12

वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि
नि:शेष-निर्जित-जगत्त्रितयोपमानम् ।
बिम्बं कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य
यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश-कल्पम् 13

सम्पूर्ण-मण्डल-शशांक-कला-कलाप-
शुभ्रा गुणास्-त्रि-भुवनं तव लंघयन्ति ।
ये संश्रितास्-त्रि-जगदीश्वरनाथ-मेकं
कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् 14

चित्रं-किमत्र यदि ते त्रिदशांग-नाभिर्-
नीतं मनागपि मनो न विकार-मार्गम् ।
कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन
किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् 15

निर्धूम-वर्ति-रपवर्जित-तैल-पूर:
कृत्स्नं जगत्त्रय-मिदं प्रकटीकरोषि ।
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाश: 16

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य:
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्-जगन्ति ।
नाम्भोधरोदर-निरुद्ध-महा-प्रभाव:
सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र! लोके 17

नित्योदयं दलित-मोह-महान्धकारं
गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम् ।
विभ्राजते तव मुखाब्ज-मनल्पकान्ति
विद्योतयज्-जगदपूर्व-शशांक-बिम्बम् 18

किं शर्वरीषु शशिनाह्नि विवस्वता वा
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तम:सु नाथ!
निष्पन्न-शालि-वन-शालिनी जीव-लोके
कार्यं कियज्जल-धरै-र्जल-भार-नमै्र: 19

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं
नैवं तथा हरि-हरादिषु नायकेषु ।
तेजो महा मणिषु याति यथा महत्त्वं
नैवं तु काच-शकले किरणाकुलेऽपि 20

मन्ये वरं हरि-हरादय एव दृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति ।
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य:
कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि 21

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ।
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र-रश्मिं
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु-जालम् 22

त्वामामनन्ति मुनय: परमं पुमांस-
मादित्य-वर्ण-ममलं तमस: पुरस्तात् ।
त्वामेव सम्य-गुपलभ्य जयन्ति मृत्युं
नान्य: शिव: शिवपदस्य मुनीन्द्र! पन्था: 23

त्वा-मव्ययं विभु-मचिन्त्य-मसंख्य-माद्यं
ब्रह्माणमीश्वर-मनन्त-मनंग-केतुम् ।
योगीश्वरं विदित-योग-मनेक-मेकं
ज्ञान-स्वरूप-ममलं प्रवदन्ति सन्त: 24

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित-बुद्धि-बोधात्
त्वं शंकरोऽसि भुवन-त्रय-शंकरत्वात् ।
धातासि धीर! शिव-मार्ग विधेर्विधानाद्
व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि 25

तुभ्यं नमस्-त्रिभुवनार्ति-हराय नाथ!
तुभ्यं नम: क्षिति-तलामल-भूषणाय ।
तुभ्यं नमस्-त्रिजगत: परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिन! भवोदधि-शोषणाय 26

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणै-रशेषैस्-
त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश !
दोषै-रुपात्त-विविधाश्रय-जात-गर्वै:
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि 27

उच्चै-रशोक-तरु-संश्रितमुन्मयूख-
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् ।
स्पष्टोल्लसत्-किरण-मस्त-तमो-वितानं
बिम्बं रवेरिव पयोधर-पाश्र्ववर्ति 28

सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे
विभ्राजते तव वपु: कनकावदातम् ।
बिम्बं वियद्-विलस-दंशुलता-वितानं
तुंगोदयाद्रि-शिरसीव सहस्र-रश्मे: 29

कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभं
विभ्राजते तव वपु: कलधौत-कान्तम् ।
उद्यच्छशांक-शुचिनिर्झर-वारि-धार-
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् 30

छत्रत्रयं-तव-विभाति शशांककान्त
मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर-प्रतापम् ।
मुक्ताफल-प्रकरजाल-विवृद्धशोभं
प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् 31

गम्भीर-तार-रव-पूरित-दिग्विभागस्-
त्रैलोक्य-लोक-शुभ-संगम-भूति-दक्ष: ।
सद्धर्म-राज-जय-घोषण-घोषक: सन्
खे दुन्दुभि-ध्र्वनति ते यशस: प्रवादी 32

मन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात-
सन्तानकादि-कुसुमोत्कर-वृष्टि-रुद्घा ।
गन्धोद-बिन्दु-शुभ-मन्द-मरुत्प्रपाता
दिव्या दिव: पतति ते वचसां ततिर्वा 33

शुम्भत्-प्रभा-वलय-भूरि-विभा-विभोस्ते
लोक-त्रये-द्युतिमतां द्युति-माक्षिपन्ती ।
प्रोद्यद्-दिवाकर-निरन्तर-भूरि-संख्या
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् 34

स्वर्गापवर्ग-गम-मार्ग-विमार्गणेष्ट:
सद्धर्म-तत्त्व-कथनैक-पटुस्-त्रिलोक्या: ।
दिव्य-ध्वनि-र्भवति ते विशदार्थ-सर्व-
भाषास्वभाव-परिणाम-गुणै: प्रयोज्य: 35

उन्निद्र-हेम-नव-पंकज-पुंज-कान्ती
पर्युल्-लसन्-नख-मयूख-शिखाभिरामौ ।
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्त:
पद्मानि तत्र विबुधा: परिकल्पयन्ति 36

** अन्तरंग-बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी मंत्र **
इत्थं यथा तव विभूति-रभूज्-जिनेन्द्र्र !
धर्मोपदेशन-विधौ न तथा परस्य ।
यादृक्-प्र्रभा दिनकृत: प्रहतान्धकारा
तादृक्-कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि 37

** हस्ती भय निवारण मंत्र **
श्च्यो-तन्-मदाविल-विलोल-कपोल-मूल
मत्त-भ्रमद्-भ्रमर-नाद-विवृद्ध-कोपम् ।
ऐरावताभमिभ-मुद्धत-मापतन्तं
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् 38

** सिंह-भय-विदूरण मंत्र **
भिन्नेभ-कुम्भ-गल-दुज्ज्वल-शोणिताक्त
मुक्ता-फल-प्रकरभूषित-भूमि-भाग: ।
बद्ध-क्रम: क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि
नाक्रामति क्रम-युगाचल-संश्रितं ते 39

** अग्नि भय-शमन मंत्र **
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-वह्नि-कल्पं
दावानलं ज्वलित-मुज्ज्वल-मुत्स्फुलिंगम् ।
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुख-मापतन्तं
त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम् 40

** सर्प-भय-निवारण मंत्र **
रक्तेक्षणं समद-कोकिल-कण्ठ-नीलम्
क्रोधोद्धतं फणिन-मुत्फण-मापतन्तम् ।
आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त-शंकस्-
त्वन्नाम-नागदमनी हृदि यस्य पुंस: 41

** रण-रंगे-शत्रु पराजय मंत्र **
वल्गत्-तुरंग-गज-गर्जित-भीमनाद-
माजौ बलं बलवता-मपि-भूपतीनाम् ।
उद्यद्-दिवाकर-मयूख-शिखापविद्धं
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति: 42

** रणरंग विजय मंत्र **
कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वारिवाह
वेगावतार-तरणातुर-योध-भीमे ।
युद्धे जयं विजित-दुर्जय-जेय-पक्षास्-
त्वत्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते: 43

** समुद्र उल्लंघन मंत्र **
अम्भोनिधौ क्षुभित-भीषण-नक्र-चक्र-
पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण-वाडवाग्नौ ।
रंगत्तरंग-शिखर-स्थित-यान-पात्रास्-
त्रासं विहाय भवत: स्मरणाद्-व्रजन्ति: 44

** रोग-उन्मूलन मंत्र **
उद्भूत-भीषण-जलोदर-भार-भुग्ना:
शोच्यां दशा-मुपगताश्-च्युत-जीविताशा: ।
त्वत्पाद-पंकज-रजो-मृत-दिग्ध-देहा:
मत्र्या भवन्ति मकर-ध्वज-तुल्यरूपा: 45

** बन्धन मुक्ति मंत्र **
आपाद-कण्ठमुरु-शृंखल-वेष्टितांगा
गाढं-बृहन्-निगड-कोटि निघृष्ट-जंघा: ।
त्वन्-नाम-मन्त्र-मनिशं मनुजा: स्मरन्त:
सद्य: स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति: 46

** सकल भय विनाशन मंत्र **
मत्त-द्विपेन्द्र-मृग-राज-दवानलाहि-
संग्राम-वारिधि-महोदर-बन्ध-नोत्थम् ।
तस्याशु नाश-मुपयाति भयं भियेव
यस्तावकं स्तव-मिमं मतिमानधीते: 47

** जिन-स्तुति-फल मंत्र **
स्तोत्र-स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्
भक्त्या मया विविध-वर्ण-विचित्र-पुष्पाम् ।
धत्ते जनो य इह कण्ठ-गता-मजस्रं
तं मानतुंग-मवशा-समुपैति लक्ष्मी: 48

  • आचार्य मानतुंग

Bhaktamara Stotra in hindi

आदिपुरुष आदीश जिन
आदि सुविधि करतार ।
धरम-धुरंधर परमगुरु
नमूं आदि अवतार **

** चौपाई **
सुर-नत-मुकुट रतन-छवि करें
अंतर पाप-तिमिर सब हरें ।
जिनपद वंदूं मन वच काय
भव-जल-पतित उधरन-सहाय 1

श्रुत-पारग इंद्रादिक देव
जाकी थुति कीनी कर सेव ।
शब्द मनोहर अरथ विशाल
तिन प्रभु की वरनूं गुन-माल 2

विबुध-वंद्य-पद मैं मति-हीन
हो निलज्ज थुति मनसा कीन ।
जल-प्रतिबिंब बुद्ध को गहे
शशिमंडल बालक ही चहे 3

गुन-समुद्र तुम गुन अविकार
कहत न सुर-गुरु पावें पार ।
प्रलय-पवन-उद्धत जल-जंतु
जलधि तिरे को भुज बलवंतु 4

सो मैं शक्ति-हीन थुति करूँ
भक्ति-भाव-वश कछु नहिं डरूँ ।
ज्यों मृगि निज-सुत पालन हेत
मृगपति सन्मुख जाय अचेत 5

मैं शठ सुधी-हँसन को धाम
मुझ तव भक्ति बुलावे राम ।
ज्यों पिक अंब-कली परभाव
मधु-ऋतु मधुर करे आराव 6

तुम जस जंपत जन छिन माँहिं
जनम-जनम के पाप नशाहिं ।
ज्यों रवि उगे फटे ततकाल
अलिवत् नील निशा-तम-जाल 7

तव प्रभाव तें कहूँ विचार
होसी यह थुति जन-मन-हार ।
ज्यों जल कमल-पत्र पे परे
मुक्ताफल की द्युति विस्तरे 8

तुम गुन-महिमा-हत दु:ख-दोष
सो तो दूर रहो सुख-पोष ।
पाप-विनाशक है तुम नाम
कमल-विकासी ज्यों रवि-धाम 9

नहिं अचंभ जो होहिं तुरंत
तुमसे तुम-गुण वरणत संत ।
जो अधीन को आप समान
करे न सो निंदित धनवान 10

इकटक जन तुमको अवलोय
अवर विषै रति करे न सोय ।
को करि क्षार-जलधि जल पान
क्षीर नीर पीवे मतिमान 11

प्रभु! तुम वीतराग गुण-लीन
जिन परमाणु देह तुम कीन ।
हैं तितने ही ते परमाणु
या तें तुम सम रूप न आनु 12

कहँ तुम मुख अनुपम अविकार
सुर-नर-नाग-नयन-मन हार ।
कहाँ चंद्र-मंडल सकलंक
दिन में ढाक-पत्र सम रंक 13

पूरन-चंद्र-ज्योति छविवंत
तुम गुन तीन जगत् लंघंत ।
एक नाथ त्रिभुवन-आधार
तिन विचरत को करे निवार 14

जो सुर-तिय विभ्रम आरम्भ
मन न डिग्यो तुम तोउ न अचंभ ।
अचल चलावे प्रलय समीर
मेरु-शिखर डगमगें न धीर 15

धूम-रहित बाती गत नेह
परकाशे त्रिभुवन-घर एह ।
वात-गम्य नाहीं परचंड
अपर दीप तुम बलो अखंड 16

छिपहु न लुपहु राहु की छाहिं
जग-परकाशक हो छिन-माहिं ।
घन-अनवर्त दाह विनिवार
रवि तें अधिक धरो गुणसार 17

सदा उदित विदलित तममोह
विघटित मेघ-राहु-अवरोह ।
तुम मुख-कमल अपूरब चंद
जगत्-विकाशी जोति अमंद 18

निश-दिन शशि रवि को नहिं काम
तुम मुख-चंद हरे तम-धाम ।
जो स्वभाव तें उपजे नाज
सजल मेघ तें कौनहु काज 19

जो सुबोध सोहे तुम माँहिं
हरि हर आदिक में सो नाहिं ।
जो द्युति महा-रतन में होय
कांच-खंड पावे नहिं सोय 20

** नाराच **
सराग देव देख मैं भला विशेष मानिया ।
स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया **
कछू न तोहि देखके जहाँ तुही विशेखिया ।
मनोग चित्त-चोर ओर भूल हू न पेखिया 21

अनेक पुत्रवंतिनी नितंबिनी सपूत हैं ।
न तो समान पुत्र और मात तें प्रसूत हैं **
दिशा धरंत तारिका अनेक कोटि को गिने ।
दिनेश तेजवंत एक पूर्व ही दिशा जने 22

पुरान हो पुमान हो पुनीत पुण्यवान हो ।
कहें मुनीश! अंधकार-नाश को सुभानु हो **
महंत तोहि जान के न होय वश्य काल के ।
न और मोहि मोक्ष पंथ देय तोहि टाल के 23

अनंत नित्य चित्त की अगम्य रम्य आदि हो ।
असंख्य सर्वव्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो **
महेश कामकेतु योग ईश योग ज्ञान हो ।
अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो 24

तुही जिनेश! बुद्ध है सुबुद्धि के प्रमान तें ।
तुही जिनेश! शंकरो जगत्त्रयी विधान तें **
तुही विधात है सही सुमोख-पंथ धार तें ।
नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अर्थ के विचार तें 25

नमो करूँ जिनेश! तोहि आपदा निवार हो ।
नमो करूँ सु भूरि भूमि-लोक के सिंगार हो **
नमो करूँ भवाब्धि-नीर-राशि-शोष-हेतु हो ।
नमो करूँ महेश! तोहि मोख-पंथ देतु हो 26

** चौपाई **
तुम जिन पूरन गुन-गन भरे
दोष गर्व करि तुम परिहरे ।
और देव-गण आश्रय पाय
स्वप्न न देखे तुम फिर आय 27

तरु अशोक-तल किरन उदार
तुम तन शोभित है अविकार ।
मेघ निकट ज्यों तेज फुरंत
दिनकर दिपे तिमिर निहनंत 28

सिंहासन मणि-किरण-विचित्र
ता पर कंचन-वरन पवित्र ।
तुम तन शोभित किरन विथार
ज्यों उदयाचल रवि तम-हार 29

कुंद-पुहुप-सित-चमर ढ़ुरंत
कनक-वरन तुम तन शोभंत ।
ज्यों सुमेरु-तट निर्मल कांति
झरना झरे नीर उमगांति 30

ऊँचे रहें सूर-दुति लोप
तीन छत्र तुम दिपें अगोप ।
तीन लोक की प्रभुता कहें
मोती झालरसों छवि लहें 31

दुंदुभि-शब्द गहर गंभीर
चहुँ दिशि होय तुम्हारे धीर ।
त्रिभुवन-जन शिव-संगम करें
मानो जय-जय रव उच्चरें 32

मंद पवन गंधोदक इष्ट
विविध कल्पतरु पुहुप सुवृष्ट ।
देव करें विकसित दल सार
मानो द्विज-पंकति अवतार 33

तुम तन-भामंडल जिन-चंद
सब दुतिवंत करत हैं मंद ।
कोटि संख्य रवि-तेज छिपाय
शशि निर्मल निशि करे अछाय 34

स्वर्ग-मोख-मारग संकेत
परम-धरम उपदेशन हेत ।
दिव्य वचन तुम खिरें अगाध
सब भाषा-गर्भित हित-साध 35

** दोहा **
विकसित-सुवरन-कमल-दुति
नख-दुति मिलि चमकाहिं ।
तुम पद पदवी जहँ धरो
तहँ सुर कमल रचाहिं 36

ऐसी महिमा तुम-विषै
और धरे नहिं कोय ।
सूरज में जो जोत है
नहिं तारा-गण होय 37

** षट्पद **
मद-अवलिप्त-कपोल-मूल अलि-कुल झँकारें ।
तिन सुन शब्द प्रचंड क्रोध उद्धत अति धारें **
काल-वरन विकराल कालवत् सनमुख आवे ।
ऐरावत सो प्रबल सकल जन भय उपजावे **
देखि गयंद न भय करे तुम पद-महिमा लीन ।
विपति-रहित संपति-सहित वरतैं भक्त अदीन 38

अति मद-मत्त गयंद कुंभ-थल नखन विदारे ।
मोती रक्त समेत डारि भूतल सिंगारे **
बाँकी दाढ़ विशाल वदन में रसना लोले ।
भीम भयानक रूप देख जन थरहर डोले **
ऐसे मृग-पति पग-तले जो नर आयो होय ।
शरण गये तुम चरण की बाधा करे न सोय 39

प्रलय-पवनकरि उठी आग जो तास पटंतर ।
वमे फुलिंग शिखा उतंग पर जले निरंतर **
जगत् समस्त निगल्ल भस्म कर देगी मानो ।
तड़-तड़ाट दव-अनल जोर चहुँ-दिशा उठानो **
सो इक छिन में उपशमे नाम-नीर तुम लेत ।
होय सरोवर परिनमे विकसित-कमल समेत 40

कोकिल-कंठ-समान श्याम-तन क्रोध जलंता ।
रक्त-नयन फुंकार मार विष-कण उगलंता **
फण को ऊँचा करे वेगि ही सन्मुख धाया ।
तव जन होय नि:शंक देख फणपति को आया **
जो चाँपे निज पग-तले व्यापे विष न लगार ।
नाग-दमनि तुम नाम की है जिनके आधार 41

जिस रन माहिं भयानक रव कर रहे तुरंगम ।
घन-सम गज गरजाहिं मत्त मानों गिरि-जंगम **
अति-कोलाहल-माँहिं बात जहँ नाहिं सुनीजे ।
राजन को परचंड देख बल धीरज छीजे **
नाथ तिहारे नाम तें अघ छिन माँहि पलाय ।
ज्यों दिनकर परकाश तें अंधकार विनशाय 42

मारें जहाँ गयंद-कुंभ हथियार विदारे ।
उमगे रुधिर-प्रवाह वेग जल-सम विस्तारे **
होय तिरन असमर्थ महाजोधा बलपूरे ।
तिस रन में जिन तोर भक्त जे हैं नर सूरे **
दुर्जय अरिकुल जीतके जय पावें निकलंक ।
तुम पद-पंकज मन बसें ते नर सदा निशंक 43

नक्र चक्र मगरादि मच्छ-करि भय उपजावे ।
जा में बड़वा अग्नि दाह तें नीर जलावे **
पार न पावे जास थाह नहिं लहिये जाकी ।
गरजे अतिगंभीर लहर की गिनति न ताकी **
सुख सों तिरें समुद्र को जे तुम गुन सुमिराहिं ।
लोल-कलोलन के शिखर पार यान ले जाहिं 44

महा जलोदर रोग-भार पीड़ित नर जे हैं ।
वात पित्त कफ कुष्ट आदि जो रोग गहे हैं **
सोचत रहें उदास नाहिं जीवन की आशा ।
अति घिनावनी देह धरें दुर्गंधि-निवासा **
तुम पद-पंकज-धूल को जो लावें निज-अंग ।
ते नीरोग शरीर लहि छिन में होंय अनंग 45

पाँव कंठ तें जकड़ बाँध साँकल अतिभारी ।
गाढ़ी बेड़ी पैर-माहिं जिन जाँघ विदारी **
भूख-प्यास चिंता शरीर-दु:ख जे विललाने ।
सरन नाहिं जिन कोय भूप के बंदीखाने **
तुम सुमिरत स्वयमेव ही बंधन सब खुल जाहिं ।
छिन में ते संपति लहें चिंता भय विनसाहिं 46

महामत्त गजराज और मृगराज दवानल ।
फणपति रण-परचंड नीर-निधि रोग महाबल **
बंधन ये भय आठ डरपकर मानों नाशे ।
तुम सुमिरत छिनमाहिं अभय थानक परकाशे **
इस अपार-संसार में शरन नाहिं प्रभु कोय ।
यातैं तुम पदभक्त को भक्ति सहाई होय 47

यह गुनमाल विशाल नाथ! तुम गुनन सँवारी ।
विविध-वर्णमय-पुहुप गूँथ मैं भक्ति विथारी **
जे नर पहिरें कंठ भावना मन में भावें ।
‘मानतुंग’-सम निजाधीन शिवलक्ष्मी पावें **
भाषा-भक्तामर कियो ‘हेमराज’ हित-हेत ।
जे नर पढ़ें सुभाव-सों ते पावें शिव-खेत 48

Bhaktamara Stotra

Read also (Bhaktamara Stotra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *