Skip to content
Home » बावन श्लोकी श्री गुरुचरित्र | Bavanna Shokli Gurucharitra

बावन श्लोकी श्री गुरुचरित्र | Bavanna Shokli Gurucharitra

बावन श्लोकी श्री गुरुचरित्र | Bavanna Shokli Gurucharitra :->52 Shloki Gurucharitra | BavannaShokli Gurucharitra Singer – Shubhangi Joshi

बावन श्लोकी श्री गुरुचरित्र | Bavanna Shokli Gurucharitra

अथ ध्यानम् –
दिगंबरं भस्मसुगंध लेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदां च
पद्मासनस्थं रविसोमनेत्र्म दत्तात्रयं नमभीष्टसिद्धिदम् || १ ||
काषायवस्त्रं करदंडधारिणं कमंडलुं पद्मकरेण शंखम्
चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये || २ ||

कृते जनार्दनो देवस्त्रेतायां रघुनन्दनः
द्वापरे रामकृष्णौ च कलौ श्रीपादवल्लभः || ३ ||

गुरुचरित्र –
ॐ नमोजी विघ्नहरा
गजानना गिरिजाकुमरा
जयजयाजी लंबोदरा
शकदंता शूर्पकर्णा || १ ||

त्रिमूर्तिराजा गुरु तूंचि माझा
कृष्णातिरी वास करुनी ओजा
सद्भक्त तेथे करिती आनंदा
त्या देव स्वर्गी बघती विनोदा || २ ||

जयजयाजी सिद्धमुनी
तूं तारक भवार्णावांतुनी
संदेह होता माझे मनी
आजि तुवां कुडें केले || ३ ||

ऐशी शिष्याची विनंती
ऐकुनि सिद्ध काय बोलती
साधु साधु तुझी भक्ति
प्रीती पावो श्रीगुरुचरणी || ४ ||

भक्तजनरक्षणार्थ
अवतरला श्रीगुरुनाथ
सागरपुत्रांकारणें भगीरथें
गंगा आणिली भूमंडळी || ५ ||

तीर्थे असली अपार परी
समस्त सांडुनि प्रीति करी
कैसा पावला श्रीदत्ताची
श्रीपादश्रीवल्लभ || ६ ||

ज्यावरी असे श्रीगुरुची प्रीति
तीर्थमहिमा ऐकावया चित्ती
वांच्छा होतसे त्या ज्ञानज्योती
कृपामूर्ति यतिराया|| ७ ||

गोकर्णक्षेत्री श्रीपादयती
राहिले तीन वर्षे गुप्ती
तेथूनी गुरु गीरीपुरा येती
लोकानुग्रहाकारणें || ८ ||

श्रीपाद कुरवपुरी असतां
पुढें वर्तली कैसी कथा
विस्तारुनी सांग आतां
कृपामूर्ति दातारा || ९ ||

सिद्ध म्हणे नामधारकासी
श्रीगुरु महिमा काय पुससी
अनंतरुपे परियेसी
विश्र्वव्यापक परमात्मा || १० ||

सिद्ध म्हणे ऐक वत्सा
अवतार झाला श्रीपादहर्षा
पूर्ववृत्तांत ऐकिला ऐसा
कथा सांगितली विप्रस्त्रियेची || ११ ||

श्रीगुरु म्हणती जननीसी
आम्हा ऐसा निरोप देसी
अनित्य शरीर तूं जाणसी
काय भरवंसा जिविताचा || १२ ||

श्रीगुरुचरित्र कथामृत
सेवितां वांच्छा अधिक होत
शमन करणार समर्थ
तूचि एक कृपासिंधु || १३ ||

ऐकुनि शिष्याचे वचन
संतोष करी सिद्ध आपण
श्रीगुरु चरित्र कामधेनू जाण
सांगता झाला विस्तारे || १४ ||

ऐक शिष्या शिरोमणी
धन्य धन्य तुझी वाणी
तुझी भक्ति श्रीगुरुचरणी
लीन झाली परियेसी || १५ ||

विनवी शिष्य नामांकित
सिद्ध योगियातें पुसत
सांगा स्वामी वृत्तांत
श्रीगुरुचरित्र विस्तारें || १६ ||

ऐक शिष्या नामकरणी
श्रीगुरुभक्त शिखामणी
तुझी भक्ति श्रीगुरुचरणी
लीन झाली निर्धारे || १७ ||

ध्यान लागले श्रीगुरुचरणी
तृप्ति नोव्हें अंतःकरणी
कथामृत संजिवनी
आणिक निरोपावी दातारा || १८ ||

अज्ञान तिमिर रजनीत
निजलो होतो मदोन्मत्त
श्रीगुरुचरित्र वचनामृत
प्राशन केले दातारा || १९ ||

स्वामी निरोपिलें आम्हांसी
श्रीगुरु आले गाणगापुरासी
गौप्यरुपें अमरपुरासी
औदुंबरी असती जाण || २० ||

सिद्ध म्हणे नामधारका
ब्रह्मचारी कारणिका
उपदेशी ज्ञान विवेका
तये प्रेत जननीसी || २१ ||

तुझा चरणसंपर्क होता
झाले ज्ञान मज आतां
परमार्थी मन ऐकता
झाले तुझे प्रसादें || २२ ||

लोटांगणे श्रीगुरुसी
जाऊनि राजा भक्तिसी
नमस्कारी विनयेसी
एकभावें करुनियां || २३ ||

शिष्यवचन परिसुनी
सांगता झाला सिद्धमुनी
ऐक भक्ता नामकरणी
श्रीगुरुचरित्र अभिनव || २४ ||

सिद्ध म्हणे ऐक बाळा
श्रीगुरुची अगम्य लीला
सांगता न सरे बहुकाळा
साधारण मी सांगतसे || २५ ||

श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी
नको भ्रमुरे युक्तिसी
वेदांत न कळे ब्रह्मयासी
अनंत वेद असती जाण || २६ ||

चतुर्वेद विस्तारेसी
श्रीगुरु सांगती विप्रासी
पुढे कथा वर्तली कैसी
विस्ताराची दातारा || २७ ||

नामधारक म्हणे सिद्धासी
पुढील कथा सांगा आम्हांसी
उल्हास होतो मानसी
श्रीगुरुचरित्र अति गोड || २८ ||

पुढे कथा कवणेपरी
झाली असे गुरुचरित्री
निरुपावे विस्तारी
सिद्धमुनी कृपासिंधु || २९ ||

श्रीगुरुचरित्र सुधारस
तुम्ही पाजिला आम्हांस
परी तृप्त नव्हे गा मानस
तृषा आणिक होतसे || ३० ||

सिद्ध म्हणे नामधारका
पुढें अपूर्व झाले ऐका
योगेश्र्वर कारणिका
सांगे स्त्रियांचे स्वधर्म || ३१ ||

पतिव्रतेची रीती
सांगे देवासी बृहस्पती
सहगमनाची फलश्रुती
येणेपरी निरुपिली || ३२ ||

श्रीगुरु आले मठासी
पुढे कथा वर्तली कैसी
विस्तारुनि आम्हांसी
निरुपावें स्वामिया || ३३ ||

श्रीगुरु म्हणती दंपतीसी
ऐका पाराशरऋषी
तया काश्मीररायासी
रुद्राक्षमहिमा निरुपिला || ३४ ||

पुढें कथा वर्तली कैसी
विस्तारुनि सांगा वहिली
मति माझी असे वेधिली
श्रीगुरुचरित्र ऐकावया || ३५ ||

गांणगापुरी असतां श्रीगुरु
महिमा झाला अपरंपारु
सांगता नये विस्तारु
तावन्मात्र सांगतसे || ३६ ||

ऐसा श्रीगुरु दातारु
भक्तजना कल्पतरु
सांगता झाला आचारु
कृपा करुनि विप्रांसी || ३७ ||

आर्त झालो मी तृषेचा
घोट भरवीं गा अमृताचा
चरित्रभाग सांगे श्रीगुरुचा
माझे मन निववी वेगी || ३८ ||

सिद्ध म्हणे नामधारका
अपूर्व झाले ऐका
साठ वर्षे वांझ देखा
पुत्रकन्या प्रसवली || ३९ ||

सिद्ध म्हणे नामधारका
अपूर्व वर्तले आणिक ऐका
वृक्ष झाला काष्ट सुका
विचित्र कथा परियेसा || ४० ||

जयजयाजी सिद्धमुनी
तू तारक या भवार्णवांतुनी
नानाधर्म विस्तारुनि
श्रीगुरुचरित्र निरुपिले || ४१ ||

मागें कथानक निरुपिले
सायंदेव शिष्य भले
श्रीगुरुंनी त्यांसी निरुपिलें
कलत्र पुत्र आणि म्हणती || ४२ ||

श्रीगुरु म्हणती द्विजासी
या अनंत व्रतासी
सांगेन ऐका तुम्हांसी
पूर्वी बहुती आराधिले || ४३ ||

श्रीगुरु माझा मलिकार्जुन
पर्वत म्हणजे श्रीगुरु भुवन
आपण नये आतां येथून
सोडून चरण श्रीगुरुचे || ४४ ||

तू भेटलासी मज तारक
दैन्य गेले सकळहि दुःख
सर्वाभीष्ट लाधले सुख
श्रीगुरुचरित्र ऐकतां || ४५ ||

गाणगापुरीं असतां श्रीगुरु
ख्याती झाली अपारु
लोक येती थोरथोरु
भक्त बहुत झाले असती || ४६ ||

सांगेन ऐका कथा विचित्र
जेणें होय पतित पवित्र
ऐसे हें गुरुचरित्र
तत्परतेसी परियेसी || ४७ ||

श्रीगुरु नित्य संगमासी
जात होते अनुष्ठानासी
मार्गांत शूद्र परियेसी
शेती आपुल्या उभा असे || ४८ ||

त्रिमूर्तीचा अवतार
वेषधारी झाला नर
राहिले प्रीती गाणगापुर
कवण क्षेत्र म्हणूनिया || ४९ ||

तेणे मागितला वर
राज्यपद धुरंधर
प्रसन्न झाला त्यासी गुरुवर
दिधला वर परियेसा || ५० ||

राजभेटी घेउनी
श्रीपाद आले गाणगाभुवनी
योजना करिती आपुले मनीं
गौप्य रहावे म्हणूनिया || ५१ ||

म्हणे सरस्वती गंगाधर
श्रोतया करी नमस्कार
कथा ऐका मनोहर
सकळाभीष्ट लाधेल || ५२ ||

|| इति श्रीगुरुचरित्रकथाकल्पतरौ
सिद्धनामधारकसंवादे द्विपंचाशत् श्र्लोकात्मकं
गुरुचरित्र संपूर्णम् ||

\

Must read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!