Skip to content
Home » श्री कृष्ण सहस्त्रनाम | 1000 names of krishna

श्री कृष्ण सहस्त्रनाम | 1000 names of krishna

 • Stotram

श्री कृष्ण सहस्त्रनाम | 1000 names of krishna :-> jai shree krishna

श्री कृष्ण सहस्त्रनाम | 1000 names of krishna

 • ॐ हरये स्वाहा*
 • ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा*
 • ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ परात्मने स्वाहा*
 • ॐ पीताम्बराय स्वाहा*
 • ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा*
 • ॐ रमेशाय स्वाहा*
 • ॐ कृष्णाय स्वाहा*
 • ॐ परेशाय स्वाहा*
 • ॐ पुराणाय स्वाहा*
 • ॐ सुरेशाय स्वाहा*
 • ॐ अच्युताय स्वाहा*
 • ॐ वासुदेवाय स्वाहा*
 • ॐ देवाय स्वाहा*
 • ॐ धराभारहर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ कृतिने स्वाहा*
 • ॐ राधिकेशाय स्वाहा*
 • ॐ परस्मै स्वाहा*
 • ॐ भूवराय स्वाहा*
 • ॐ दिव्यगोलोकनाथाय स्वाहा*
 • ॐ सुदाम्नस्तथाराधिकाशापहेतवे स्वाहा*
 • ॐ घृणिने स्वाहा*
 • ॐ मानिनीमानदाय स्वाहा*
 • ॐ दिव्यलोकाय स्वाहा*
 • ॐ लसद्गोपवेशाय स्वाहा*
 • ॐ अजाय स्वाहा*
 • ॐ राधिकात्मने स्वाहा*
 • ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा*
 • ॐ कुंतलिने स्वाहा*
 • ॐ कुन्तलस्रजे स्वाहा*
 • ॐ कदाचिद्-राधाया रथस्थाय स्वाहा*
 • ॐ दिव्यरत्नाय स्वाहा*
 • ॐ सुधासौधभूचारणाय स्वाहा*
 • ॐ दिव्यवाससे स्वाहा*
 • ॐ कदावृन्दकारण्यचारिणे स्वाहा*
 • ॐ स्वलोके महारत्नसिंहासनस्थाय स्वाहा*
 • ॐ प्रशान्ताय स्वाहा*
 • ॐ महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमानाय स्वाहा*
 • ॐ चलच्छत्रमुक्तावलीशोभमानाय स्वाहा*
 • ॐ सुखिने स्वाहा*
 • ॐ कोटिकन्दर्पलीलाभिरामाय स्वाहा*
 • ॐ क्वणन्नूपुरालंकृतांघ्रये स्वाहा*
 • ॐ शुभांघ्रये स्वाहा*
 • ॐ सुजानवे स्वाहा*
 • ॐ रंभाशुभोरवे स्वाहा*
 • ॐ कृशांगाय स्वाहा*
 • ॐ प्रतापिने स्वाहा*
 • ॐ इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्डाय स्वाहा*
 • ॐ जपापुष्पहस्ताय स्वाहा*
 • ॐ शातोदरश्रिये स्वाहा*
 • ॐ महापद्मवक्षः स्थलाय स्वाहा*
 • ॐ चन्द्रहासाय स्वाहा*
 • ॐ लसत्कुंददंताय स्वाहा*
 • ॐ विम्बाधरश्रिये स्वाहा*
 • ॐ शरत्पद्मनेत्राय स्वाहा*
 • ॐ किरीटोज्ज्वलाभाय स्वाहा*
 • ॐ सखीकोटिभिर्वर्त्तमानाय स्वाहा*
 • ॐ निकुंजे प्रियाराधयारास सक्ताय स्वाहा*
 • ॐ नवांगाय स्वाहा*
 • ॐ धराब्रह्मरुद्रादिप्रार्थितसंधरा भारदूरीक्रियार्थं प्रजाताय स्वाहा*
 • ॐ यदवे स्वाहा*
 • ॐ देवकीसौख्यदाय स्वाहा*
 • ॐ बंधनच्छिदे स्वाहा*
 • ॐ सशेषाय स्वाहा*
 • ॐ विभवे स्वाहा*
 • ॐ योगमायिने स्वाहा*
 • ॐ विष्णवे स्वाहा*
 • ॐ व्रजे नंदपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ यशोदासुताख्याय स्वाहा*
 • ॐ महासौख्यदाय स्वाहा*
 • ॐ बालरूपाय स्वाहा*
 • ॐ शुभांगाय स्वाहा*
 • ॐ पूतनामोक्षदाय स्वाहा*
 • ॐ श्यामरूपाय स्वाहा*
 • ॐ दयालवे स्वाहा*
 • ॐ अनोभंजनाय स्वाहा*
 • ॐ पल्लवांघ्रये स्वाहा*
 • ॐ तृणावर्त्तसंहारकारिणे स्वाहा*
 • ॐ गोपाय स्वाहा*
 • ॐ यशोदायशसे स्वाहा*
 • ॐ विश्वरूपदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ गर्गदिष्टाय स्वाहा*
 • ॐ भाग्योदयश्रिये स्वाहा*
 • ॐ लसद्वालकेलये स्वाहा*
 • ॐ सरामाय स्वाहा*
 • ॐ सुवाचाय स्वाहा*
 • ॐ क्वणन्नूपुरैः शब्दयुजे स्वाहा*
 • ॐ जानुहस्तैर्व्रजशांगणेरिंगमाणाय स्वाहा*
 • ॐ दधिस्पृशे स्वाहा*
 • ॐ हैयंगवीदुग्धभोक्त्रे स्वाहा*
 • ॐ दधिस्तेयकृते स्वाहा*
 • ॐ दुग्धभुजे स्वाहा*
 • ॐ भांडभेत्रे स्वाहा*
 • ॐ मृद्भुक्तवते स्वाहा*
 • ॐ गोपजाय स्वाहा*
 • ॐ विश्वरूपाय स्वाहा*
 • ॐ प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांगाय स्वाहा*
 • ॐ यशोदाकरैर्बन्धनप्राप्ताय स्वाहा*
 • ॐ आद्याय स्वाहा*
 • ॐ मणिग्रीवमुक्तिप्रदाय स्वाहा*
 • ॐ दामबद्धाय स्वाहा*
 • ॐ कदा व्रजे गोपिकाभिः नृत्यमानाय स्वाहा*
 • ॐ कदानन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमानाय स्वाहा*
 • ॐ कदागोपनन्दांकाय स्वाहा*
 • ॐ गोपालरूपिणे स्वाहा*
 • ॐ कलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा*
 • ॐ वर्तमानाय स्वाहा*
 • ॐ घनैर्मारुतेश्छन्नभाण्डीरदेशे नन्दहस्ताद् राधया गृहीतवराय स्वाहा*
 • ॐ गोलोकलोकागते महारत्नसंघैर्युतैकदम्बावृतनिकुंजे राधिकासद्विवाहे ब्रह्मणा प्रतिष्ठानगताय स्वाहा*
 • ॐ साममन्त्रपूजिताय स्वाहा*
 • ॐ रसिने स्वाहा*
 • ॐ मालतीनां वनेऽपि प्रियाराधया सह राधिकार्थं रासयुजे स्वाहा*
 • ॐ रमेशः धरानाथाय स्वाहा*
 • ॐ आनंददाय स्वाहा*
 • ॐ अनिकेताय स्वाहा*
 • ॐ वनेशाय स्वाहा*
 • ॐ धनिने स्वाहा*
 • ॐ सुन्दराय स्वाहा*
 • ॐ गोपिकेशाय स्वाहा*
 • ॐ कदा राधया नन्दगेहे प्रापिताय स्वाहा*
 • ॐ यशोदाकरैर्लालिताय स्वाहा*
 • ॐ मन्दहासाय स्वाहा*
 • ॐ क्वापि भयिने स्वाहा*
 • ॐ बृन्दारकारण्यवासिने स्वाहा*
 • ॐ महामन्दिरवासकृते स्वाहा*
 • ॐ देवपूज्याय स्वाहा*
 • ॐ वने वत्सचारिणे स्वाहा*
 • ॐ महावत्सहारिणे स्वाहा*
 • ॐ बकारये स्वाहा*
 • ॐ सुरपूजिताय स्वाहा*
 • ॐ अघारिनाम्ने स्वाहा*
 • ॐ वने वत्सकृते स्वाहा*
 • ॐ गोपकृते स्वाहा*
 • ॐ गोपवेशाय स्वाहा*
 • ॐ कदाब्रह्मणा संस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ पद्मनाभाय स्वाहा*
 • ॐ विहारिणे स्वाहा*
 • ॐ तालभुजे स्वाहा*
 • ॐ धेनुकारये स्वाहा*
 • ॐ सदा रक्षकाय स्वाहा*
 • ॐ गोविषार्ति-प्रणाशीकलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा*
 • ॐ कालियस्य दमिने स्वाहा*
 • ॐ फणेषु नृत्यकारिणे स्वाहा*
 • ॐ प्रसिद्धाय स्वाहा*
 • ॐ सलीलाय स्वाहा*
 • ॐ शमिने स्वाहा*
 • ॐ ज्ञानदाय स्वाहा*
 • ॐ कामपूराय स्वाहा*
 • ॐ गोपयुजे स्वाहा*
 • ॐ गोपाय स्वाहा*
 • ॐ आनंदकारिणे स्वाहा*
 • ॐ स्थिराय स्वाहा*
 • ॐ अग्नियुजे स्वाहा*
 • ॐ पालकाय स्वाहा*
 • ॐ बाललीलाय स्वाहा*
 • ॐ सुरागाय स्वाहा*
 • ॐ वंशीधराय स्वाहा*
 • ॐ पुष्पशीलाय स्वाहा*
 • ॐ प्रलम्बप्रभानाशकाय स्वाहा*
 • ॐ गौरवर्णाय स्वाहा*
 • ॐ बलाय स्वाहा*
 • ॐ रोहिणीजाय स्वाहा*
 • ॐ रामाय स्वाहा*
 • ॐ शेषाय स्वाहा*
 • ॐ बलिने स्वाहा*
 • ॐ पद्मनेत्राय स्वाहा*
 • ॐ कृष्णाग्रजाय स्वाहा*
 • ॐ धरेशाय स्वाहा*
 • ॐ फणीशाय स्वाहा*
 • ॐ महासौख्यदाय नीलाम्बराभाय स्वाहा*
 • ॐ अग्निहारकाय स्वाहा*
 • ॐ ब्रजेशाय स्वाहा*
 • ॐ शरद्ग्रीष्मवर्षाकराय स्वाहा*
 • ॐ कृष्णावर्णाय स्वाहा*
 • ॐ ब्रजे गोपिकापूजिताय स्वाहा*
 • ॐ चीरहर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ कदम्बस्थिताय स्वाहा*
 • ॐ चीरदाय स्वाहा*
 • ॐ सुन्दरीशाय स्वाहा*
 • ॐ सुधानाशकृते स्वाहा*
 • ॐ यज्ञपत्नीमनः स्पृशे स्वाहा*
 • ॐ कृपाकारकाय स्वाहा*
 • ॐ केलिकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ अवनीशाय स्वाहा*
 • ॐ ब्रजेशक्रयागप्रणाशाय स्वाहा*
 • ॐ अमिताशिने स्वाहा*
 • ॐ शुनासीरमोहप्रदाय स्वाहा*
 • ॐ बालरूपिणे स्वाहा*
 • ॐ गिरिपूजकाय स्वाहा*
 • ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ अगधाय स्वाहा*
 • ॐ कृपाकृते स्वाहा*
 • ॐ गोवर्द्धनोद्धारिनाम्ने स्वाहा*
 • ॐ वातावर्षाहराय स्वाहा*
 • ॐ रक्षकाय स्वाहा*
 • ॐ व्रजाधीशगोपांगनाशंकिताय स्वाहा*
 • ॐ अगेन्द्रोपरिशक्रपूज्याय स्वाहा*
 • ॐ प्राक्‌स्तुताय स्वाहा*
 • ॐ मृषाशिक्षकाय स्वाहा*
 • ॐ गोविन्ददेवनाम्ने स्वाहा*
 • ॐ व्रजाधीशरक्षाकराय स्वाहा*
 • ॐ पाशिपूज्याय स्वाहा*
 • ॐ अनुगैर्गोपजैर्दिव्यवैकुण्ठदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ चलच्चारु-वंशी-क्वणाय स्वाहा*
 • ॐ कामिनीशाय स्वाहा*
 • ॐ व्रजे कामिनीमोहदाय स्वाहा*
 • ॐ कामरूपाय स्वाहा*
 • ॐ रसाक्ताय स्वाहा*
 • ॐ रसी-रासकृते स्वाहा*
 • ॐ राधिकेशाय स्वाहा*
 • ॐ महामोहदाय स्वाहा*
 • ॐ मानिनीमानहारिणे स्वाहा*
 • ॐ विहारीवराय स्वाहा*
 • ॐ मानहृताय स्वाहा*
 • ॐ राधिकांगाय स्वाहा*
 • ॐ धराद्वीपगाय स्वाहा*
 • ॐ खण्डचारिणे स्वाहा*
 • ॐ वनस्थाय स्वाहा*
 • ॐ प्रियाय स्वाहा*
 • ॐ अष्टवक्रर्षिद्रष्ट्रे स्वाहा*
 • ॐ सराधाय स्वाहा*
 • ॐ महामोक्षदाय स्वाहा*
 • ॐ प्रियार्थ-पद्महारिणे स्वाहा*
 • ॐ वटस्थाय स्वाहा*
 • ॐ सुराय स्वाहा*
 • ॐ चन्दनाक्ताय स्वाहा*
 • ॐ प्रसक्ताय स्वाहा*
 • ॐ राधया व्रजमागताय स्वाहा*
 • ॐ मोहिनीषुमहामोहकृते स्वाहा*
 • ॐ गोपिकागीतकीर्त्तये स्वाहा*
 • ॐ रसस्थाय स्वाहा*
 • ॐ पटिने स्वाहा*
 • ॐ दुःखिताकामिनीशाय स्वाहा*
 • ॐ वने गोपिकात्यागकृते स्वाहा*
 • ॐ पादचिह्नप्रदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ कलाकारकाय स्वाहा*
 • ॐ काममोहिने स्वाहा*
 • ॐ वशिने स्वाहा*
 • ॐ गोपिकामध्यगाय स्वाहा*
 • ॐ पेशवाचाय स्वाहा*
 • ॐ प्रियाप्रीतिकृते स्वाहा*
 • ॐ रासरक्ताय स्वाहा*
 • ॐ कलेशाय स्वाहा*
 • ॐ रसारक्तचित्ताय स्वाहा*
 • ॐ अनन्तस्वरूपाय स्वाहा*
 • ॐ स्रजासंवृताय स्वाहा*
 • ॐ वल्लवीमध्यसंस्थाय स्वाहा*
 • ॐ सुबाहवे स्वाहा*
 • ॐ सुपादाय स्वाहा*
 • ॐ सुवेशाय स्वाहा*
 • ॐ सुकेशव्रजेशाय स्वाहा*
 • ॐ सख्ये स्वाहा*
 • ॐ वल्लभेशाय स्वाहा*
 • ॐ सुदेशाय स्वाहा*
 • ॐ क्वणत्किंकिणीजालभृते स्वाहा*
 • ॐ नूपुराढ्याय स्वाहा*
 • ॐ लसत्कंकणाय स्वाहा*
 • ॐ अंगदिने स्वाहा*
 • ॐ हारभाराय स्वाहा*
 • ॐ किरीटिने स्वाहा*
 • ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा*
 • ॐ अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभाय स्वाहा*
 • ॐ मालतीमण्डितांगाय स्वाहा*
 • ॐ महानृत्यकृते स्वाहा*
 • ॐ रासरंगाय स्वाहा*
 • ॐ कालाढ्याय स्वाहा*
 • ॐ चलद्धारभाय स्वाहा*
 • ॐ भामिनीनृत्ययुक्ताय स्वाहा*
 • ॐ कलिन्दांगजाकेलिकृते स्वाहा*
 • ॐ कुंकुमश्रिये स्वाहा*
 • ॐ नायिकानायकसुरैर्गीयमानाय स्वाहा*
 • ॐ सुखाढ्याय स्वाहा*
 • ॐ राधापतये स्वाहा*
 • ॐ पूर्णबोधाय स्वाहा*
 • ॐ कुटिलकटाक्षस्मितिने स्वाहा*
 • ॐ वल्गितभ्रूविलासाय स्वाहा*
 • ॐ सुरम्याय स्वाहा*
 • ॐ अलिभिःकुन्तलालोलकेशाय स्वाहा*
 • ॐ स्फुरद्वर्हकुन्दस्रजाचारुवेशाय स्वाहा*
 • ॐ महासर्पतोनंदरक्षापरांघ्रिये स्वाहा*
 • ॐ सदा मोक्षदाय स्वाहा*
 • ॐ शंखचूडप्रणाशिने स्वाहा*
 • ॐ प्रजारक्षकाय स्वाहा*
 • ॐ गोपिकागीयमानाय स्वाहा*
 • ॐ कुद्मिप्रणाशप्रयासाय स्वाहा*
 • ॐ सुरेज्याय स्वाहा*
 • ॐ कलये स्वाहा*
 • ॐ क्रोधकृते स्वाहा*
 • ॐ कंसमन्त्रोपदेष्ट्रे स्वाहा*
 • ॐ अक्रूरमन्त्रोपदेशिने स्वाहा*
 • ॐ सुरार्थाय स्वाहा*
 • ॐ केशिघ्ने स्वाहा*
 • ॐ पुष्पवर्षामलश्रिये स्वाहा*
 • ॐ अमलश्रिये स्वाहा*
 • ॐ नारदादेशतो व्योमहन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ अक्रूरसेवापराय स्वाहा*
 • ॐ सर्वदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ व्रजे गोपिकामोहदाय स्वाहा*
 • ॐ कूलवर्त्तिने स्वाहा*
 • ॐ सतीराधिकाबोधदाय स्वाहा*
 • ॐ स्वप्नकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ विलासिने स्वाहा*
 • ॐ महामोहनाशिने स्वाहा*
 • ॐ स्वबोधाय स्वाहा*
 • ॐ व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाशाय स्वाहा*
 • ॐ महामोहदावाग्निदग्धापतये स्वाहा*
 • ॐ सखीबन्धनान्मोचिताक्रूराय स्वाहा*
 • ॐ आरात्सखीकंकणैस्ताडिताक्रूररक्षिणे स्वाहा*
 • ॐ व्रजे राधया रथस्थाय स्वाहा*
 • ॐ कृष्णचन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ गोपकैःसुगुप्तगमिने स्वाहा*
 • ॐ चारुलीलाय स्वाहा*
 • ॐ जले अक्रूरसंदर्शिताय स्वाहा*
 • ॐ दिव्यरूपाय स्वाहा*
 • ॐ दिदृक्षवे स्वाहा*
 • ॐ पुरीमोहिनीचित्तमोहिने स्वाहा*
 • ॐ रंगकारप्रणाशिने स्वाहा*
 • ॐ सुवस्त्राय स्वाहा*
 • ॐ स्रजिने स्वाहा*
 • ॐ वायकप्रीतिकृते स्वाहा*
 • ॐ मालिपूज्याय स्वाहा*
 • ॐ महाकीर्त्तिदाय स्वाहा*
 • ॐ कुब्जाविनोदिने स्वाहा*
 • ॐ स्फुरच्चण्डकोदण्डरुग्णाय स्वाहा*
 • ॐ प्रचण्डाय स्वाहा*
 • ॐ भटार्त्तिप्रदाय स्वाहा*
 • ॐ कंसदुःस्वप्नकारिणे स्वाहा*
 • ॐ महामल्लवेशाय स्वाहा*
 • ॐ करीन्द्रप्रहारिणे स्वाहा*
 • ॐ महामात्यघ्ने स्वाहा*
 • ॐ रंगभूमिप्रवेशिने स्वाहा*
 • ॐ रसाढ्याय स्वाहा*
 • ॐ यशःस्पृशे स्वाहा*
 • ॐ बलीवाक्पटुश्रिये स्वाहा*
 • ॐ महामल्लघ्ने स्वाहा*
 • ॐ युद्धकृते स्वाहा*
 • ॐ स्त्रीवचोऽर्थिने स्वाहा*
 • ॐ धरानायककंसहन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ प्राग्‌यदवे स्वाहा*
 • ॐ सदापूजिताय स्वाहा*
 • ॐ उग्रसेनप्रसिद्धाय स्वाहा*
 • ॐ धराराज्यदाय स्वाहा*
 • ॐ यादवैर्मण्डितांगाय स्वाहा*
 • ॐ गुरोः पुत्रदाय स्वाहा*
 • ॐ ब्रह्मविदे स्वाहा*
 • ॐ ब्रह्मपाठिने स्वाहा*
 • ॐ महाशंखग्ने स्वाहा*
 • ॐ दण्डधृकृपूज्याय स्वाहा*
 • ॐ व्रजे उद्धवप्रेषिताय स्वाहा*
 • ॐ गोपमोहिने स्वाहा*
 • ॐ यशोदाघृणिने स्वाहा*
 • ॐ गोपिकाज्ञानदेशिने स्वाहा*
 • ॐ सदास्नेहकृते स्वाहा*
 • ॐ कुब्जापूजितांगाय स्वाहा*
 • ॐ अक्रूरगेहगमिने स्वाहा*
 • ॐ मन्त्रवेत्रे स्वाहा*
 • ॐ पाण्डवप्रेषिताक्रूराय स्वाहा*
 • ॐ सुखीसर्वदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ नृपानन्दकारिणे स्वाहा*
 • ॐ महाक्षौहिणीघ्ने स्वाहा*
 • ॐ जरासन्धमानोद्धराय स्वाहा*
 • ॐ द्वारकाकारकाय स्वाहा*
 • ॐ मोक्षकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ रणिने स्वाहा*
 • ॐ सार्वभौमस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ ज्ञानदात्रे स्वाहा*
 • ॐ जरासन्धसंकल्पकृते स्वाहा*
 • ॐ धावदंगघ्रिये स्वाहा*
 • ॐ नगादुत्पन्द्वारकामध्यवर्तिने स्वाहा*
 • ॐ रेवतीभूषणाय स्वाहा*
 • ॐ तालचिह्नयदवे स्वाहा*
 • ॐ रुक्मिणीहारकाय स्वाहा*
 • ॐ चैद्यभेद्याय स्वाहा*
 • ॐ रुक्मिरूपप्रणाशिने स्वाहा*
 • ॐ सुखाशिने स्वाहा*
 • ॐ अनन्ताय स्वाहा*
 • ॐ माराय स्वाहा*
 • ॐ कार्ष्णिने स्वाहा*
 • ॐ कामाय स्वाहा*
 • ॐ मनोजाय स्वाहा*
 • ॐ शम्बरारये स्वाहा*
 • ॐ रतीशाय स्वाहा*
 • ॐ रथिने स्वाहा*
 • ॐ मन्मथाय स्वाहा*
 • ॐ मीनकेतवे स्वाहा*
 • ॐ शरिणे स्वाहा*
 • ॐ स्मराय स्वाहा*
 • ॐ दर्पकाय स्वाहा*
 • ॐ मानघ्ने स्वाहा*
 • ॐ पंचबाणाय स्वाहा*
 • ॐ प्रियसत्यभामापतये स्वाहा*
 • ॐ यादवेशाय स्वाहा*
 • ॐ सत्राजित्‌ प्रेमपूराय स्वाहा*
 • ॐ प्रहासाय स्वाहा*
 • ॐ महारत्नदाय स्वाहा*
 • ॐ जाम्बवद्युद्धकारिणे स्वाहा*
 • ॐ महाचक्रधृषे स्वाहा*
 • ॐ खंगधृषे स्वाहा*
 • ॐ रामसन्धये स्वाहा*
 • ॐ विहारस्थिताय स्वाहा*
 • ॐ पाण्डवप्रेमकारिणे स्वाहा*
 • ॐ कलिन्दांगगजामोहनाय स्वाहा*
 • ॐ खाण्डवार्थिने स्वाहा*
 • ॐ फाल्गुनप्रीतिकृत्सख्ये स्वाहा*
 • ॐ नम्नकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ मित्रविन्दापतये स्वाहा*
 • ॐ क्रीडनार्थिने स्वाहा*
 • ॐ नृपप्रेमकृते स्वाहा*
 • ॐ सप्तरूपगोजयिने स्वाहा*
 • ॐ सत्यापतये स्वाहा*
 • ॐ पारिबर्हिणे स्वाहा*
 • ॐ यथेष्टाय स्वाहा*
 • ॐ नृपैः संवृताय स्वाहा*
 • ॐ भद्रापतये स्वाहा*
 • ॐ मधोर्विलासिने स्वाहा*
 • ॐ मानिनीशाय स्वाहा*
 • ॐ जनेशाय स्वाहा*
 • ॐ शुनासीरमोहावृताय स्वाहा*
 • ॐ सत्यभार्याय स्वाहा*
 • ॐ सतार्क्ष्याय स्वाहा*
 • ॐ मुरारये स्वाहा*
 • ॐ पुरीसंघभेत्रे स्वाहा*
 • ॐ सुवीरशिरःखण्डनाय स्वाहा*
 • ॐ दैत्यनाशिने स्वाहा*
 • ॐ शरिणे भौमघ्ने स्वाहा*
 • ॐ चण्डवेगाय स्वाहा*
 • ॐ प्रवीराय स्वाहा*
 • ॐ धरासंस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ कुण्डलछत्रहर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ महारत्नयुजे स्वाहा*
 • ॐ राजकन्याभिरामाय स्वाहा*
 • ॐ शचीपूजिताय स्वाहा*
 • ॐ शक्रजिते स्वाहा*
 • ॐ मानहर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ पारिजातापहारिरमेशाय स्वाहा*
 • ॐ गृहीचामरैः शोभिताय स्वाहा*
 • ॐ भीष्मककन्यापतये स्वाहा*
 • ॐ हास्यकृते स्वाहा*
 • ॐ मानिनीमानकारिणे स्वाहा*
 • ॐ रुक्मिणीवाक्पटवे स्वाहा*
 • ॐ प्रेमगेहाय स्वाहा*
 • ॐ सतीमोहनाय स्वाहा*
 • ॐ कामदेवापरश्रिये स्वाहा*
 • ॐ सुदेष्णाय स्वाहा*
 • ॐ सुचारवे स्वाहा*
 • ॐ चारुदेष्णाय स्वाहा*
 • ॐ चारुदेहाय स्वाहा*
 • ॐ बलीचारुगुप्ताय स्वाहा*
 • ॐ सुतीभद्रचारवे स्वाहा*
 • ॐ चारुचन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ विचारवे स्वाहा*
 • ॐ चारवे स्वाहा*
 • ॐ रथीपुत्ररूपाय स्वाहा*
 • ॐ सुभानवे स्वाहा*
 • ॐ प्रभानवे स्वाहा*
 • ॐ चन्द्रभानवे स्वाहा*
 • ॐ बृहद्भानवे स्वाहा*
 • ॐ अष्टभानवे स्वाहा*
 • ॐ साम्बाय स्वाहा*
 • ॐ सुमित्राय स्वाहा*
 • ॐ क्रतवे स्वाहा*
 • ॐ चित्रकेतवे स्वाहा*
 • ॐ वीर-अश्वसेनाय स्वाहा*
 • ॐ वृषाय स्वाहा*
 • ॐ चित्रगवे स्वाहा*
 • ॐ चन्द्रबिम्बाय स्वाहा*
 • ॐ विशंगवे स्वाहा*
 • ॐ वसवे स्वाहा*
 • ॐ श्रुताय स्वाहा*
 • ॐ भद्राय स्वाहा*
 • ॐ सुबाहवेवृषाय स्वाहा*
 • ॐ पूर्णमासाय स्वाहा*
 • ॐ सोमावराय स्वाहा*
 • ॐ शान्तये स्वाहा*
 • ॐ प्रघोषाय स्वाहा*
 • ॐ सिंहाय स्वाहा*
 • ॐ बलोर्ध्वराय स्वाहा*
 • ॐ वर्धनाय स्वाहा*
 • ॐ उन्नादाय स्वाहा*
 • ॐ महाशाय स्वाहा*
 • ॐ वृकाय स्वाहा*
 • ॐ पावनाय स्वाहा*
 • ॐ वह्निमित्राय स्वाहा*
 • ॐ क्षुधये स्वाहा*
 • ॐ हर्षकाय स्वाहा*
 • ॐ अनिलाय स्वाहा*
 • ॐ अमित्रजिते स्वाहा*
 • ॐ सुभद्राय स्वाहा*
 • ॐ जयोय स्वाहा*
 • ॐ सत्यकाय स्वाहा*
 • ॐ वामाय स्वाहा*
 • ॐ आयुषे यदवे स्वाहा*
 • ॐ कोटिशः पुत्रपौत्रप्रसिद्धाय स्वाहा*
 • ॐ हलीदण्डधृषे स्वाहा*
 • ॐ रुक्मघ्ने स्वाहा*
 • ॐ अनिरुद्धाय स्वाहा*
 • ॐ राजभिर्हास्यगाय स्वाहा*
 • ॐ द्यूतकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ मधवे स्वाहा*
 • ॐ ब्रह्मसुवे स्वाहा*
 • ॐ बाणपुत्रीपतये स्वाहा*
 • ॐ महासुन्दराय स्वाहा*
 • ॐ कामपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ बलीशाय स्वाहा*
 • ॐ महादैत्यसंग्रामकृद्-याद-वेशाय स्वाहा*
 • ॐ पुरीभंजनाय स्वाहा*
 • ॐ भूतसंत्रासकारिणे स्वाहा*
 • ॐ मृधे रुद्रजिते स्वाहा*
 • ॐ रुद्रमोहिने स्वाहा*
 • ॐ मृधार्थिने स्वाहा*
 • ॐ स्कन्दजिते स्वाहा*
 • ॐ कूपकर्णप्रहारिणे स्वाहा*
 • ॐ धनुर्भंजनाय स्वाहा*
 • ॐ बाणामानप्रहारिणे स्वाहा*
 • ॐ ज्वरोत्पत्तिकृते स्वाहा*
 • ॐ ज्वरेणसंस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ भुजाच्छेदकृते स्वाहा*
 • ॐ बाणसंत्रासकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ मृणप्रस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ युद्धकृते स्वाहा*
 • ॐ भूमिभर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ नृगमुक्तिदाय स्वाहा*
 • ॐ यादवानां ज्ञानदाय स्वाहा*
 • ॐ रथस्थाय स्वाहा*
 • ॐ व्रजप्रेमपाय स्वाहा*
 • ॐ गोपमुख्याय स्वाहा*
 • ॐ महासुन्दरीक्रीडिताय स्वाहा*
 • ॐ पुष्पमालिने स्वाहा*
 • ॐ कलिन्दांगगजाभेदनाय स्वाहा*
 • ॐ सीरपाणये स्वाहा*
 • ॐ महादम्भिघ्ने स्वाहा*
 • ॐ पौण्ड्रमानप्रहारिणे स्वाहा*
 • ॐ शिरश्छेदकाय स्वाहा*
 • ॐ काशिराजप्रणाशिने स्वाहा*
 • ॐ महाअक्षौहिणीध्वंसकृते स्वाहा*
 • ॐ चक्रहस्ताय स्वाहा*
 • ॐ पुरीदीपकाय स्वाहा*
 • ॐ राक्षसीनाशकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ अनन्ताय स्वाहा*
 • ॐ महीध्राय स्वाहा*
 • ॐ फणिने स्वाहा*
 • ॐ वानरारये स्वाहा*
 • ॐ स्फुरद्-गौरवर्णाय स्वाहा*
 • ॐ महापद्मिनेत्राय स्वाहा*
 • ॐ कुरुग्रामतिर्यग्गतये स्वाहा*
 • ॐ गौरवार्थकौरवस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ ससाम्बपारिबर्हिणे स्वाहा*
 • ॐ महावैभविने स्वाहा*
 • ॐ द्वारकेशाय स्वाहा*
 • ॐ अनेकाय स्वाहा*
 • ॐ चलन्नारदाय स्वाहा*
 • ॐ श्रीप्रभादर्शकाय स्वाहा*
 • ॐ महर्षिस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ ब्रह्मदेवाय स्वाहा*
 • ॐ पुराणाय स्वाहा*
 • ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्थिताय स्वाहा*
 • ॐ गृहिणे स्वाहा*
 • ॐ लोकरक्षापराय स्वाहा*
 • ॐ लोकरीतये स्वाहा*
 • ॐ प्रभवे स्वाहा*
 • ॐ उग्रसेनावृताय स्वाहा*
 • ॐ दुर्गयुक्ताय स्वाहा*
 • ॐ राजदूतस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ बन्धभेतृस्थिताय स्वाहा*
 • ॐ नारदप्रस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ पाण्डववार्थिने स्वाहा*
 • ॐ नृपैर्मन्त्रकृते स्वाहा*
 • ॐ उद्धवप्रीतिपूर्णाय स्वाहा*
 • ॐ पुत्रपौत्रैर्वृताय स्वाहा*
 • ॐ कुरुग्रामगन्ताघृणिने स्वाहा*
 • ॐ धर्मराजस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ भीमयुक्ताय स्वाहा*
 • ॐ परानन्ददाय स्वाहा*
 • ॐ धर्मजेन मन्त्रकृते स्वाहा*
 • ॐ दिशाजिताबलिने स्वाहा*
 • ॐ राजसूयार्थकारिणे स्वाहा*
 • ॐ जरासन्धघ्ने स्वाहा*
 • ॐ भीमसेनस्वरूपाय स्वाहा*
 • ॐ विप्ररूपाय स्वाहा*
 • ॐ गदायुद्धकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ कृपालवे स्वाहा*
 • ॐ महाबन्धनच्छेदकारिणे स्वाहा*
 • ॐ नृपैः संस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ धर्मगेहमागताय स्वाहा*
 • ॐ द्विजैः संवृताय स्वाहा*
 • ॐ यज्ञसंभारकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ जनैः पूजिताय स्वाहा*
 • ॐ चैद्यदुर्वाक्‌क्षमाय स्वाहा*
 • ॐ महामोक्षदाय स्वाहा*
 • ॐ अरेः शिरच्छेदकारिणे स्वाहा*
 • ॐ महायज्ञशोभाकराय स्वाहा*
 • ॐ चक्रवर्त्तीनृपानन्दकारिणे स्वाहा*
 • ॐ सुहारिणे विहारिणे स्वाहा*
 • ॐ सभासंवृताय स्वाहा*
 • ॐ कौरवस्य स्वाहा*
 • ॐ शाल्वसंहारकाय स्वाहा*
 • ॐ यानहन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ सभोजाय स्वाहा*
 • ॐ वृष्णिने स्वाहा*
 • ॐ मधवे स्वाहा*
 • ॐ शूरसेनाय स्वाहा*
 • ॐ दशार्हाय स्वाहा*
 • ॐ यदवे अन्धकाय स्वाहा*
 • ॐ लोकजिते स्वाहा*
 • ॐ द्युमन्मानहारिणे स्वाहा*
 • ॐ वर्मधृषे स्वाहा*
 • ॐ दिव्यशस्त्रिणे स्वाहा*
 • ॐ स्वबोधाय स्वाहा*
 • ॐ सदारक्षकाय स्वाहा*
 • ॐ दैत्यहन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ दन्तवक्त्रप्रणाशिने स्वाहा*
 • ॐ गदाधृषे स्वाहा*
 • ॐ जगत्तीर्थयात्राकराय स्वाहा*
 • ॐ पद्महाराय स्वाहा*
 • ॐ कुशीसूतहन्त्र स्वाहा*
 • ॐ कृपाकृते स्वाहा*
 • ॐ स्मृतीशाय स्वाहा*
 • ॐ अमलाय स्वाहा*
 • ॐ बल्वलांगप्रभाखण्डकारिणे स्वाहा*
 • ॐ भीमदुर्योधनज्ञानदात्रे स्वाहा*
 • ॐ अपराय स्वाहा*
 • ॐ रोहिणीसौख्यदाय स्वाहा*
 • ॐ रेवतीशाय स्वाहा*
 • ॐ महादानकृते स्वाहा*
 • ॐ विप्रदारिद्र्‌यघ्ने स्वाहा*
 • ॐ सदाप्रेमयुजे स्वाहा*
 • ॐ श्रीसुदाम्नः सहायाय स्वाहा*
 • ॐ सरामाय भार्गवक्षेत्रगन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ श्रुतेसूर्योपरागेसर्वदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ महासेनाऽऽस्थिताय स्वाहा*
 • ॐ स्नानयुक्ताय महादानकृते स्वाहा*
 • ॐ मित्रसम्मेलनार्थिने स्वाहा*
 • ॐ पाण्डवप्रीतिदाय स्वाहा*
 • ॐ कुन्तिजार्थिने स्वाहा*
 • ॐ विशालाक्षमोहप्रदाय स्वाहा*
 • ॐ शान्तिदाय स्वाहा*
 • ॐ सखीकोटिभिर्गोपिकाभिःसहवटे राधिकाऽऽराधनाय स्वाहा*
 • ॐ राधिकाप्राणनाथाय स्वाहा*
 • ॐ सखीमोहदावाग्निघ्ने स्वाहा*
 • ॐ वैभववेशाय स्वाहा*
 • ॐ स्फुरत्कोटिकन्दर्पलीलाविशेषाय स्वाहा*
 • ॐ सखीराधिकादुःखनाशिने स्वाहा*
 • ॐ विलासिने स्वाहा*
 • ॐ सखीमध्यगाय स्वाहा*
 • ॐ शापघ्ने स्वाहा*
 • ॐ माधवीशाय स्वाहा*
 • ॐ शतवर्षविक्षेपहृते स्वाहा*
 • ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ नन्दवक्षोगताय स्वाहा*
 • ॐ शीतलांगाय स्वाहा*
 • ॐ यशोदाशुचः स्नानकृते स्वाहा*
 • ॐ दुःखहन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ सदागोपिकानेत्रलग्नवज्रेशाय स्वाहा*
 • ॐ देवकीरोहिणीस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ सुरेन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ रहो गोपिकाज्ञानदाय स्वाहा*
 • ॐ मानदाय स्वाहा*
 • ॐ पट्टराज्ञीभिः आरासंस्तुताय धनिने स्वाहा*
 • ॐ सदालक्ष्मणाप्राणनाथाय स्वाहा*
 • ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्रस्तुतांगाय स्वाहा*
 • ॐ शुकाय स्वाहा*
 • ॐ व्यासदेवाय स्वाहा*
 • ॐ सुमन्तवे स्वाहा*
 • ॐ सिताय स्वाहा*
 • ॐ भरद्वाजकाय स्वाहा*
 • ॐ गौतमाय स्वाहा*
 • ॐ आसुरये स्वाहा*
 • ॐ सद्वशिष्ठाय स्वाहा*
 • ॐ शतानन्दाय स्वाहा*
 • ॐ आद्यरामाय स्वाहा*
 • ॐ पर्वतमुनये स्वाहा*
 • ॐ नारदाय स्वाहा*
 • ॐ धौम्याय स्वाहा*
 • ॐ इन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ आसिताय स्वाहा*
 • ॐ अत्रये स्वाहा*
 • ॐ विभाण्डाय स्वाहा*
 • ॐ प्रचेतसे स्वाहा*
 • ॐ कृपाय स्वाहा*
 • ॐ कुमाराय स्वाहा*
 • ॐ सनन्दाय स्वाहा*
 • ॐ याज्ञवल्क्याय स्वाहा*
 • ॐ ऋभवे स्वाहा*
 • ॐ अंगिरसे स्वाहा*
 • ॐ देवलाय स्वाहा*
 • ॐ श्रीमृकण्डाय स्वाहा*
 • ॐ मरीचये स्वाहा*
 • ॐ क्रतवे स्वाहा*
 • ॐ और्वकाय स्वाहा*
 • ॐ लोमशाय स्वाहा*
 • ॐ पुलस्त्याय स्वाहा*
 • ॐ भृगवे स्वाहा*
 • ॐ ब्रह्मरातवशिष्ठाय स्वाहा*
 • ॐ नरनारायणाय स्वाहा*
 • ॐ दत्ताय स्वाहा*
 • ॐ पाणिनये स्वाहा*
 • ॐ पिंगलाय स्वाहा*
 • ॐ भाष्यकाराय स्वाहा*
 • ॐ कात्यायनाय स्वाहा*
 • ॐ विप्रपातंजलिने स्वाहा*
 • ॐ गर्गाय स्वाहा*
 • ॐ गुरवे स्वाहा*
 • ॐ गीष्पतये स्वाहा*
 • ॐ गौतमीशाय स्वाहा*
 • ॐ मुनिजाजलिने स्वाहा*
 • ॐ कश्यपाय स्वाहा*
 • ॐ गालवाय स्वाहा*
 • ॐ द्विजसौभरये स्वाहा*
 • ॐ ऋष्यश्रृंगाय स्वाहा*
 • ॐ कण्वाय स्वाहा*
 • ॐ द्विताय स्वाहा*
 • ॐ एकताय स्वाहा*
 • ॐ जातूद्भवाय स्वाहा*
 • ॐ घनाय स्वाहा*
 • ॐ कर्दमात्मजाय स्वाहा*
 • ॐ कर्दमाय स्वाहा*
 • ॐ भार्गवाय स्वाहा*
 • ॐ कौत्साय स्वाहा*
 • ॐ आरुणये स्वाहा*
 • ॐ शुचिपिप्पलादाय स्वाहा*
 • ॐ मृकण्डपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ पैलाय स्वाहा*
 • ॐ जैमिनये स्वाहा*
 • ॐ सत्सुमन्तवे स्वाहा*
 • ॐ वरो गांगलाय स्वाहा*
 • ॐ स्फोटगेहफलादाय स्वाहा*
 • ॐ सदापूजितब्राह्मणाय स्वाहा*
 • ॐ सर्वरूपिणे स्वाहा*
 • ॐ महामोहनाशमुनीशाय स्वाहा*
 • ॐ प्रागमराय स्वाहा*
 • ॐ मुनीशस्तुताय स्वाहा*
 • ॐ शौरिविज्ञानदात्रे स्वाहा*
 • ॐ महायज्ञकृते स्वाहा*
 • ॐ अवभृथस्नानपूज्याय स्वाहा*
 • ॐ सदादक्षिणादाय स्वाहा*
 • ॐ नृपैः पारिवर्हिषे स्वाहा*
 • ॐ व्रजानन्ददाय स्वाहा*
 • ॐ द्वारकागेहदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ महाज्ञानदाय स्वाहा*
 • ॐ देवकीपुत्रदाय स्वाहा*
 • ॐ असुरैः पूजिताय स्वाहा*
 • ॐ इन्द्रसेनादृताय स्वाहा*
 • ॐ सदाफाल्गुनप्रीतिकृते स्वाहा*
 • ॐ सत्यसुभद्राविवाहद्विपाश्व प्रदाय स्वाहा*
 • ॐ मानयानाय स्वाहा*
 • ॐ भुवे स्वाहा*
 • ॐ मैथिलेन प्रयुक्ताय स्वाहा*
 • ॐ आशु ब्राह्मणैः सह राज्ञा स्थित-ब्राह्मणैश्च स्थिताय स्वाहा*
 • ॐ मैथिले कृतिने स्वाहा*
 • ॐ लोकवेदोपदेशिने स्वाहा*
 • ॐ सदावेदवाक्यैः स्तुताय स्वाहा*
 • ॐ शेषशायिने स्वाहा*
 • ॐ अमरेषु ब्राह्मणैः परीक्षा वृताय स्वाहा*
 • ॐ भृगुप्रार्थिताय स्वाहा*
 • ॐ दैत्यघ्ने स्वाहा*
 • ॐ ईशरक्षिणे स्वाहा*
 • ॐ अर्जुनसख्ये स्वाहा*
 • ॐ अर्जुनस्यापि मानप्रहारिणे स्वाहा*
 • ॐ विप्रपुत्रप्रदाय स्वाहा*
 • ॐ धामगन्त्रे स्वाहा*
 • ॐ माधवीभिर्विहारस्थिताय स्वाहा*
 • ॐ कलांगाय स्वाहा*
 • ॐ महामोहदावाग्निदग्धामिरामाय स्वाहा*
 • ॐ यदवेउग्रसेननृपाय स्वाहा*
 • ॐ अक्रूराय स्वाहा*
 • ॐ उद्धवाय स्वाहा*
 • ॐ शूरसेनाय स्वाहा*
 • ॐ शूराय स्वाहा*
 • ॐ हृदीकाय स्वाहा*
 • ॐ सत्राजिते स्वाहा*
 • ॐ अप्रमेयाय स्वाहा*
 • ॐ गदाय स्वाहा*
 • ॐ सारणाय स्वाहा*
 • ॐ सात्यकये स्वाहा*
 • ॐ देवभागाय स्वाहा*
 • ॐ मानसाय स्वाहा*
 • ॐ संजयाय स्वाहा*
 • ॐ श्यामकाय स्वाहा*
 • ॐ वृकाय स्वाहा*
 • ॐ वत्सकाय स्वाहा*
 • ॐ देवकाय स्वाहा*
 • ॐ भद्रसेनाय स्वाहा*
 • ॐ नृपअजातशत्रवे स्वाहा*
 • ॐ जयाय स्वाहा*
 • ॐ माद्रीपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ भीष्माय स्वाहा*
 • ॐ कृपाय स्वाहा*
 • ॐ बुद्धिचक्षुषे स्वाहा*
 • ॐ पाण्डवे स्वाहा*
 • ॐ शान्तनवे स्वाहा*
 • ॐ देववाह्लीकाय स्वाहा*
 • ॐ भूरिश्रवसे स्वाहा*
 • ॐ चित्रवीर्याय स्वाहा*
 • ॐ विचित्राय स्वाहा*
 • ॐ शलाय स्वाहा*
 • ॐ दुर्योधनाय स्वाहा*
 • ॐ कर्णाय स्वाहा*
 • ॐ सुभद्रासुताय स्वाहा*
 • ॐ प्रसिद्धविष्णुराताय स्वाहा*
 • ॐ जनमेजयाय स्वाहा*
 • ॐ पाण्डवाय स्वाहा*
 • ॐ कौरवाय स्वाहा*
 • ॐ सर्वतेजहरये स्वाहा*
 • ॐ सर्वरूपिणे राधयाव्रजं ह्यागताय स्वाहा*
 • ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा*
 • ॐ वराय स्वाहा*
 • ॐ रासलीलापराय स्वाहा*
 • ॐ दिव्यरूपिणे स्वाहा*
 • ॐ रथस्थाय स्वाहा*
 • ॐ नवद्वीपखण्डप्रदर्शिने स्वाहा*
 • ॐ महामानदाय स्वाहा*
 • ॐ गोपजाय स्वाहा*
 • ॐ विश्वरूपाय स्वाहा*
 • ॐ सनन्दाय स्वाहा*
 • ॐ नन्दाय स्वाहा*
 • ॐ वृषाय स्वाहा*
 • ॐ वल्लवेशाय स्वाहा*
 • ॐ सुदाम्ने स्वाहा*
 • ॐ अर्जुनाय स्वाहा*
 • ॐ सौबलाय स्वाहा*
 • ॐ सकृष्णस्तोकाय स्वाहा*
 • ॐ अंशुकाय स्वाहा*
 • ॐ सद्विशालर्षभाख्याय स्वाहा*
 • ॐ सुतेजस्विकाय स्वाहा*
 • ॐ कृष्णमित्रबरूथाय स्वाहा*
 • ॐ कुशेशाय स्वाहा*
 • ॐ वनेशाय स्वाहा*
 • ॐ वृन्दावनेशाय स्वाहा*
 • ॐ माथुरेशाधिपाय स्वाहा*
 • ॐ गोकुलेशाय स्वाहा*
 • ॐ सदागोगणाय स्वाहा*
 • ॐ गोपतये स्वाहा*
 • ॐ गोपिकेशाय स्वाहा*
 • ॐ गोवर्धनाय स्वाहा*
 • ॐ गोपतये स्वाहा*
 • ॐ कन्यकेशाय स्वाहा*
 • ॐ अनादये स्वाहा*
 • ॐ आत्मने स्वाहा*
 • ॐ हरये स्वाहा*
 • ॐ परस्मै पुरुषाय स्वाहा*
 • ॐ निर्गुणाय स्वाहा*
 • ॐ ज्योतिःरूपाय स्वाहा*
 • ॐ निरीहाय स्वाहा*
 • ॐ सदा निर्विकाराय स्वाहा*
 • ॐ प्रपंचात्पराय स्वाहा*
 • ॐ ससत्याय स्वाहा*
 • ॐ पूर्णाय स्वाहा*
 • ॐ परेशाय स्वाहा*
 • ॐ सूक्ष्माय स्वाहा*
 • ॐ द्वारकायां नृपेण अश्वमेधकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ अपि पौत्रेण भूभारहर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ पुनः श्रीव्रजे राधया रासरंगकर्त्रे हरये स्वाहा*
 • ॐ गोपिकानां च भर्ते स्वाहा*
 • ॐ सदैकस्मै स्वाहा*
 • ॐ अनेकाय स्वाहा*
 • ॐ प्रभापूरितांगाय स्वाहा*
 • ॐ योगमायाकराय स्वाहा*
 • ॐ कालजिते स्वाहा*
 • ॐ सुदृष्टये स्वाहा*
 • ॐ महत्तत्त्वरूपाय स्वाहा*
 • ॐ प्रजाताय स्वाहा*
 • ॐ कूटस्थाय स्वाहा*
 • ॐ आद्यांकुराय स्वाहा*
 • ॐ वृक्षरूपाय स्वाहा*
 • ॐ विकारस्थिताय स्वाहा*
 • ॐ वैकारिकस्तैजस्तामसश्चाहंकाराय स्वाहा*
 • ॐ नभसे स्वाहा*
 • ॐ दिशे स्वाहा*
 • ॐ समीराय स्वाहा*
 • ॐ सूर्याय स्वाहा*
 • ॐ प्रचेतोऽश्विह्नये स्वाहा*
 • ॐ शक्राय स्वाहा*
 • ॐ उपेन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ मित्राय स्वाहा*
 • ॐ श्रुतये स्वाहा*
 • ॐ त्वचे स्वाहा*
 • ॐ दृग्भ्यां स्वाहा*
 • ॐ घ्राणाय स्वाहा*
 • ॐ जिह्वायै स्वाहा*
 • ॐ गिरे स्वाहा*
 • ॐ भुजाभ्यां स्वाहा*
 • ॐ मेढरकाय स्वाहा*
 • ॐ पायवे स्वाहा*
 • ॐ अंघ्रये स्वाहा*
 • ॐ सचेष्टाय स्वाहा*
 • ॐ धरायै स्वाहा*
 • ॐ व्यो स्वाहा*
 • ॐ वारे स्वाहा*
 • ॐ मारुताय स्वाहा*
 • ॐ तेजसे स्वाहा*
 • ॐ रूपाय स्वाहा*
 • ॐ रसाय स्वाहा*
 • ॐ गन्धाय स्वाहा*
 • ॐ शब्दाय स्वाहा*
 • ॐ स्पर्शाय स्वाहा*
 • ॐ सचित्ताय स्वाहा*
 • ॐ बुद्ध्‌यै स्वाहा*
 • ॐ विराजे स्वाहा*
 • ॐ कालरूपाय स्वाहा*
 • ॐ वासुदेवाय स्वाहा*
 • ॐ जगत्कृते स्वाहा*
 • ॐ अण्डेशयानाय स्वाहा*
 • ॐ सशेषाय स्वाहा*
 • ॐ सहस्रस्वरूपाय स्वाहा*
 • ॐ रमानाथाय स्वाहा*
 • ॐ आद्योऽवताराय स्वाहा*
 • ॐ सदासर्गकृते स्वाहा*
 • ॐ पद्मजाय स्वाहा*
 • ॐ कर्मकर्त्रे स्वाहा*
 • ॐ नाभिपद्मोद्भवाय स्वाहा*
 • ॐ दिव्यवर्णाय स्वाहा*
 • ॐ कवये स्वाहा*
 • ॐ लोककृते स्वाहा*
 • ॐ कालकृते स्वाहा*
 • ॐ सूर्यरूपाय स्वाहा*
 • ॐ अनिमेषाय स्वाहा*
 • ॐ अभवाय स्वाहा*
 • ॐ वत्सरान्ताय स्वाहा*
 • ॐ महीयसे स्वाहा*
 • ॐ तिथिभ्यो स्वाहा*
 • ॐ वारेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ नक्षत्रेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ योगेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ लग्नेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ मासेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ घटीभ्यो स्वाहा*
 • ॐ क्षणेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ काष्ठिकाभ्यो स्वाहा*
 • ॐ मुहूर्त्तेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ यामेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ ग्रहेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ यामिनीभ्यो स्वाहा*
 • ॐ दिनेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ ऋक्षमालागताय स्वाहा*
 • ॐ देवपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ कृतेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ त्रेताभ्यो स्वाहा*
 • ॐ द्वापरेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ असौकलये स्वाहा*
 • ॐ युगानां सहस्राय स्वाहा*
 • ॐ मन्वन्तरेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ लयाय स्वाहा*
 • ॐ पालनाय स्वाहा*
 • ॐ सत्कृतये स्वाहा*
 • ॐ परार्द्धाभ्यां स्वाहा*
 • ॐ सदोत्पत्तिकृते स्वाहा*
 • ॐ द्व्‌यक्षरब्रह्मरूपाय स्वाहा*
 • ॐ रुद्रसर्गाय स्वाहा*
 • ॐ कौमारसर्गाय स्वाहा*
 • ॐ मुनेः सर्गकृते स्वाहा*
 • ॐ देवकृते स्वाहा*
 • ॐ प्राकृताय स्वाहा*
 • ॐ श्रुतिभ्यो स्वाहा*
 • ॐ स्मृतिभ्यो स्वाहा*
 • ॐ स्तोत्रेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ पुराणेभ्यो स्वाहा*
 • ॐ धनुर्वेदाय स्वाहा*
 • ॐ इज्जायै स्वाहा*
 • ॐ गान्धर्ववेदाय स्वाहा*
 • ॐ विधात्रे स्वाहा*
 • ॐ नारायणाय स्वाहा*
 • ॐ सनत्कुमाराय स्वाहा*
 • ॐ वराह-नारदाभ्यां स्वाहा*
 • ॐ धर्मपुत्राय स्वाहा*
 • ॐ मुनिकर्दमस्यात्मजाय स्वाहा*
 • ॐ स यज्ञदत्ताय स्वाहा*
 • ॐ अमराय नाभिजाय स्वाहा*
 • ॐ श्रीपृथवे स्वाहा*
 • ॐ सुमत्स्याय स्वाहा*
 • ॐ कूर्माय स्वाहा*
 • ॐ धन्वन्तरये स्वाहा*
 • ॐ मोहिन्यै स्वाहा*
 • ॐ प्रतनारसिंहाय स्वाहा*
 • ॐ द्विजवामनाय स्वाहा*
 • ॐ रेणुकापुत्ररूपाय स्वाहा*
 • ॐ श्रुतिस्तोत्रमुनिव्यासदेवाय स्वाहा*
 • ॐ धनुर्वेदभाग्‌-रामचन्द्रावताराय स्वाहा*
 • ॐ सीतापतये स्वाहा*
 • ॐ भारहृते स्वाहा*
 • ॐ रावणारये स्वाहा*
 • ॐ नृपसेतुकृते स्वाहा*
 • ॐ वानरेन्द्रप्रहारिणे स्वाहा*
 • ॐ महायज्ञकृते स्वाहा*
 • ॐ प्रचण्डराघवेन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ बलाय कृष्णचन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ कल्किकलेशाय स्वाहा*
 • ॐ प्रसिद्धबुद्धाय स्वाहा*
 • ॐ हंसाय स्वाहा*
 • ॐ अश्वाय स्वाहा*
 • ॐ ऋषीन्द्रोऽजिताय स्वाहा*
 • ॐ देववैकुण्ठनाथाय स्वाहा*
 • ॐ अमूर्त्तये स्वाहा*
 • ॐ मन्वन्तरस्यावताराय स्वाहा*
 • ॐ गजोद्धारणाय स्वाहा*
 • ॐ ब्रह्मपुत्रश्रीमनवे स्वाहा*
 • ॐ दानशीलाय स्वाहा*
 • ॐ दुष्यन्तजायनृपेन्द्राय स्वाहा*
 • ॐ संदृष्टायश्रुताय भूताय भविष्यद्भवते स्वाहा*
 • ॐ स्थावरजंगमाय स्वाहा*
 • ॐ अल्पमहते स्वाहा*

Read also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!