Skip to content
Home » श्री युगलाष्टकम् | Yugalashtakam

श्री युगलाष्टकम् | Yugalashtakam

  • Stotram

श्री युगलाष्टकम् | Yugalashtakam :-> Radha Krishna Bhajan | Madhuram Band l Madhvi Madhukar Jha

श्री युगलाष्टकम् | Yugalashtakam

कृष्णप्रेममयी राधा राधाप्रेम मयो हरिः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायाः द्रविणं हरिः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

कृष्णप्राणमयी राधा राधाप्राणमयो हरिः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

कृष्णद्रवामयी राधा राधाद्रवामयो हरिः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरिः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

कृष्णचित्तस्थिता राधा राधाचित्स्थितो हरिः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

नीलाम्बरा धरा राधा पीताम्बरो धरो हरिः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः |
जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम् ||

Other Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *