Rahu Kaal kya hai ?

Rahu kaal  har roz  1.30 ghante  ka smay hota hai jab kisi bhi viyakti ko shubh kaam nahi krna chahiye. pr woh smay din kab aate hai  agey dekhte hai.

     Time

Monday  7.30  to 9:00 am Tuesday  3.30  to 4:30 pm Wed         12.00  to 1:30 pm tuesday   1.30  to 3:00 pm Friday  10:30am to 12:00am Saturday  9.00  to 10:30 am Sunday    4:30pm  to 6.00pm