Skip to content
Home » Vishnu Stuti lyrics ( lyrics in English)

Vishnu Stuti lyrics ( lyrics in English)

  • Bhajan

Vishnu Stuti lyrics :-> विष्णु स्तुति का नित्य पथ करने से वियक्ति जनम मरण से मुक्त हो हरी कृपा पात्र बनता है कृपा ऐसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे|

Vishnu Stuti lyrics

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim
yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam

kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam
jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati

Read Also- यह भी जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *