Skip to content
Home » Vidya Dadati Vinayam meaning in hindi

Vidya Dadati Vinayam meaning in hindi

Vidya Dadati Vinayam (विद्यां ददाति विनयं )

विद्यां ददाति विनयं | Vidya Dadati Vinayam –>jai ho विद्यां ददाति विनयं | Vidya Dadati Vinayam विद्यां ददाति विनयं,विनयाद् याति पात्रताम्पात्रत्वात् धनमाप्नोति,धनात् धर्मं ततः सुखम् Meaning :- विद्या विनय देती… Read More »Vidya Dadati Vinayam (विद्यां ददाति विनयं )

error: Content is protected !!