Skip to content
Home » कर्पूरा गौरम

कर्पूरा गौरम

कर्पूरा गौरम | Karpura Gauram lyrics

  • Stotram

कर्पूरा गौरम | Karpura Gauram lyrics :-> कर्पूरा गौरम | Karpura Gauram lyrics कर्पूरगौरं करुणावतारंसंसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।सदावसन्तं हृदयारविन्देभवं भवानीसहितं नमामि ॥ Pure white like camphor, an incarnation of compassion,the essence… Read More »कर्पूरा गौरम | Karpura Gauram lyrics