Skip to content
Home » Hare Krishna Hare Krishna Mahamantra Lyrics 

Hare Krishna Hare Krishna Mahamantra Lyrics 

कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र नाम संकीर्तन | Hare Krishna Hare Krishna Mahamantra Lyrics  :->यह सूंदर कृष्ण भजन श्री और यह कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है |

कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र नाम संकीर्तन | Hare Krishna Hare Krishna Mahamantra Lyrics 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं।
कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा।। – बृहन्नार्दीय पुराण
इति षोडषकं नाम्नाम् कलि कल्मष नाशनं।
नातरू परतरोपायरू सर्व वेदेषु दृश्यते।।

Read also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *