Skip to content
Home » श्री राम अष्टोतर नामावली | 108 Names of Lord Rama

श्री राम अष्टोतर नामावली | 108 Names of Lord Rama

  • Mantra

श्री राम अष्टोतर नामावली | 108 Names of Lord Rama :->- 108 Auspicious Names of Lord Rama | श्री राम अष्टोतर नामावली Sri Rama Ashtottara – 108 Auspicious Names of Lord Sri Rama of Ayodhya | श्री राम अष्टोतर नामावली

श्री राम अष्टोतर नामावली | 108 Names of Lord Rama

ॐ श्रीरामाय नमः *
ॐ रामभद्राय नमः *
ॐ रामचंद्राय नमः *
ॐ शाश्वताय नमः *
ॐ राजीवलॊचनाय नमः *
ॐ श्रीमतॆ नमः *
ॐ राजॆंद्राय नमः *
ॐ रघुपुंगवाय नमः *
ॐ जानकीवल्लभाय नमः *
ॐ चैत्राय नमः ॥ १० ॥
ॐ जितमित्राय नमः *
ॐ जनार्दनाय नमः *
ॐ विश्वामित्र प्रियाय नमः *
ॐ दांताय नमः *
ॐ शरण्यत्राणतत्पराय नमः *
ॐ वालिप्रमथनाय नमः *
ॐ वाग्मिनॆ नमः *
ॐ सत्यवाचॆ नमः *
ॐ सत्यविक्रमाय नमः *
ॐ सत्यव्रताय नमः ॥ २० ॥
ॐ व्रतधराय नमः *
ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः *
ॐ कौसलॆयाय नमः *
ॐ खरध्वंसिनॆ नमः *
ॐ विराधवधपंडिताय नमः *
ॐ विभीषणपरित्राणाय नमः *
ॐ हरकॊदंडखंडनाय नमः *
ॐ सप्तताळप्रभॆत्त्रॆ नमः *
ॐ दशग्रीवशिरॊहराय नमः *
ॐ जामदग्न्यमहादर्प दळनाय नमः ॥
ॐ ताटकांतकाय नमः *
ॐ वॆदांतसाराय नमः *
ॐ वॆदात्मनॆ नमः *
ॐ भवरॊगैकस्यभॆषजाय नमः *
ॐ दूषणत्रिशिरॊहंत्रॆ नमः *
ॐ त्रिमूर्तयॆ नमः *
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः *
ॐ त्रिविक्रमाय नमः *
ॐ त्रिलॊकात्मनॆ नमः *
ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ त्रिलॊकरक्षकाय नमः *
ॐ धन्विनॆ नमः *
ॐ दंडकारण्यकर्तनाय नमः *
ॐ अहल्याशापशमनाय नमः *
ॐ पितृभक्ताय नमः *
ॐ वरप्रदाय नमः *
ॐ जितॆंद्रियाय नमः *
ॐ जितक्रॊधाय नमः *
ॐ जितमित्राय नमः *
ॐ जगद्गुरवॆ नमः ॥ ५० ॥
ॐ यक्षवानरसंघातिनॆ नमः *
ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः *
ॐ जयंतत्राणवरदाय नमः *
ॐ सुमित्रापुत्रसॆविताय नमः *
ॐ सर्वदॆवाधिदॆवाय नमः *
ॐ मृतवानरजीवनाय नमः *
ॐ मायामारीचहंत्रॆ नमः *
ॐ महादॆवाय नमः *
ॐ महाभुजाय नमः *
ॐ सर्वदॆवस्तुताय नमः ॥ ६० ॥
ॐ स्ॐयाय नमः *
ॐ ब्रह्मण्याय नमः *
ॐ मुनिसंस्तुताय नमः *
ॐ महायॊगिनॆ नमः *
ॐ महॊदराय नमः *
ॐ सुग्रीवॆप्सितराज्यदाय नमः *
ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः *
ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः *
ॐ आदिपुरुषाय नमः *
ॐ परम पुरुषाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ महापुरुषाय नमः *
ॐ पुण्यॊदयाय नमः *
ॐ दयासाराय नमः *
ॐ पुराणपुरुषॊत्तमाय नमः *
ॐ स्मितवक्त्राय नमः *
ॐ मितभाषिणॆ नमः *
ॐ पूर्वभाषिणॆ नमः *
ॐ राघवाय नमः *
ॐ अनंतगुणगंभीराय नमः *
ॐ धीरॊदात्तगुणॊत्तराय नमः ॥ ८० ॥
ॐ मायामानुषचारित्राय नमः *
ॐ महादॆवादिपूजिताय नमः *
ॐ सॆतुकृतॆ नमः *
ॐ जितवाराशयॆ नमः *
ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः *
ॐ हरयॆ नमः *
ॐ श्यामांगाय नमः *
ॐ सुंदराय नमः *
ॐ शूराय नमः *
ॐ पीतवासाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ धनुर्धराय नमः *
ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः *
ॐ यज्ञाय नमः *
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः *
ॐ विभीषण प्रतिष्ठात्रॆ नमः *
ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः *
ॐ परमात्मनॆ नमः *
ॐ परस्मैब्रह्मणॆ नमः *
ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः *
ॐ परस्मैज्यॊतिषॆ नमः ॥ १०० ॥
ॐ परस्मैधाम्नॆ नमः *
ॐ पराकाशाय नमः *
ॐ परात्परस्मै नमः *
ॐ परॆशाय नमः *
ॐ पारगाय नमः *
ॐ पाराय नमः *
ॐ सर्वदॆवात्मकाय नमः *
ॐ परस्मै नमः ॥ १०८ ॥

108 Names of Lord Rama in english

om sri ramaya namah
om sri rama bhadraya namah
om sri rama candraya namah
om sri sasvataya namah
om sri rajiva locanaya namah
om sri srimate namah
om sri rajendraya namah
om sri raghu pungavaya namah
om sri janaki vallabhaya namah
om sri jaitraya namah
om sri jita mitraya namah
om sri janardanaya namah
om sri visvamitra priyaya namah
om sri dantaya namah
om sri saranatrana tatparaya namah
om sri vali pramathanaya namah
om sri vagmine namah
om sri satyavace namah
om sri satya vikramaya namah
om sri satya vrataya namah
om sri vrata dharaya namah
om sri sada hanumad asritaya namah
om sri kausaleyaya namah
om sri khara dhvamsine namah
om sri viradha vadha panditaya namah
om sri vibhisana paritratre namah
om sri hara kodanda khandanaya namah
om sri saptatala prabhetre namah
om sri dasa griva siroharaya namah
om sri jamadagnya mahadarpa dalanaya namah
om sri tataka-antakaya namah
om sri vedanta saraya namah
om sri vedatmane namah
om sri bhava rogasya bhesajaya namah
om sri dusana tri sirohantre namah
om sri tri murtaye namah
om sri tri gunatmakaya namah
om sri tri vikramaya namah
om sri tri lokatmane namah
om sri punya caritra kirtanaya namah
om sri tri loka raksakaya namah
om sri dhanvine namah
om sri danda karanya karsanaya namah
om sri ahalya sapa samanaya namah
om sri pitru bhaktaya namah
om sri vara pradaya namah
om sri jitendriyaya namah
om sri jita krodhaya namah
om sri jita mitraya namah
om sri jagad gurave namah
om sri ruksa vanara sanghatine namah
om sri citra kuta samasrayaya namah
om sri jayanta trana varadaya namah
om sri sumitra putra sevitaya namah
om sri sarva devadi devaya namah
om sri mrta vanara jivanaya namah
om sri maya marica hantre namah
om sri maha devaya namah
om sri maha bhujaya namah
om sri sarva deva stutaya namah
om sri saumyaya namah
om sri brahmanyaya namah
om sri muni samstutaya namah
om sri maha yogine namah
om sri maho daraya namah
om sri sugrivepsita rajyadaya namah
om sri sarva punya dhika phalaya namah
om sri smruta sarva ghanasanaya namah
om sri adi purusaya namah
om sri parama purusaya namah
om sri maha purusaya namah
om sri punyo dayaya namah
om sri daya saraya namah
om sri purana purusottamaya namah
om sri smita vaktraya namah
om sri mitabhasine namah
om sri purva bhasine namah
om sri raghavaya namah
om sri ananta guna gambhiraya namah
om sri dhiro datta gunottamaya namah
om sri maya manusa jaritraya namah
om sri maha devadi pujitaya namah
om sri setukrte namah
om sri jita varasaye namah
om sri sarva tirtha mayaya namah
om sri haraye namah
om sri syamangaya namah
om sri sundaraya namah
om sri suraya namah
om sri pitavasaya namah
om sri dhanur dharaya namah
om sri sarva yajna dhipaya namah
om sri yajnaya namah
om sri jara marana varjitaya namah
om sri vibhisana pratisthartre namah
om sri sarvapaguna varjitaya namah
om sri paramatmane namah
om sri para brahmane namah
om sri sac-cid-ananda-vigrahaya namah
om sri paramjyotise namah
om sri param dhamne namah
om sri para kasaya namah
om sri parat paraya namah
om sri paresaya namah
om sri paragaya namah
om sri paraya namah
om sri sarva devatmakaya namah
om sri parasmai namah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *